"Vid behov blåser vi av spelet"

OBEHÖRIG VISTELSE FÖRBJUDEN. Rektor Johan Öhberg säger att skolans ettor fått stirra på den här skylten hela hösten. Han tycker att stadens beslutsfattare förhåller sig anmärkningsvärt likgiltigt till de många problemen i skolan. Bild: Kristoffer Åberg

Det cancerframkallande ämnet kreosot har hittats i samband med en renovering i Gammelbacka skola. Lokalitetsledningen lovar åtgärda saken men rektor Johan Öhberg säger att skolarbetet avbryts vid minsta misstanke om att elevernas hälsa är hotad.

Fram till våren 2015 pågick undervisningen i Gammelbacka skola i två byggnader: den äldre gula byggnaden som är en före detta folkskola och i den vita byggnaden som byggdes på 1970-talet. Men i maj 2015 stoppades undervisningen i den vita byggnaden på grund av mikrobväxt i golven. All verksamhet, förutom gymnastiksalen, slöjdsalen och matsalen flyttade till baracker på gårdsplanen och de står fortfarande kvar.

– Matsalen i vita huset var ett gammalt klassrum som för många år sedan byggdes om som en "tillfällig" lösning, så att kalla det "matsal" är kanske att ta i, säger skolans rektor Johan Öhberg.

Bild: Kristoffer Åberg

Nya överraskningar

I september i år stod det ändå klart att den vita byggnaden är så illa skadad att inte ens matsalen och gymnastiksalen kan användas. Sedan dess har hela skolans elever hämtat maten från korridoren och ätit den på pulpeterna i klassrummen i gula byggnaden.

– Någon innegymnastik har vi heller inte kunnat ordna. Och det är oerhört att staden bara rycker på axlarna över att eleverna inte får läroplansenlig undervisning på grund av att vi inte har någon gymnastiksal, säger Öhberg.

Redan då köket stängdes fanns faktorer som tydde på dålig inomhusluft.

I september föddes också idén hos lokalitetsledningen att renovera den gula byggnadens gamla kök till en matsal. I flera år hade lokalen fungerat som förråd. Öhberg säger att många var skeptiska till tanken.

– Redan då köket stängdes fanns faktorer som tydde på dålig inomhusluft. Bland föräldrar, inom Hem och skolaföreningen och hos hälsomyndigheterna fanns misstankar om att det skulle bli problem när man började rota i den gamla bygganden.

Och man hade rätt: på torsdagen kunde Yle Östnyland rapportera att det karcinogena ämnet kreosot hittats i det gamla köket.

Bild: Kristoffer Åberg

Fuktisoleringsämne

Lokalitetsdirektör Börje Boström säger att kreosot var ett populärt fuktisoleringsämne i början av 1900-talet och att det i gula byggnaden använts för att fuktisolera en källare som ligger under det gamla köket.

– Kreosot uppstod som en restprodukt när man framställde gas ur stenkol och det kunde bredas ut med pensel. Bland annat järnvägsbjälkar av trä impregnerades med kreosot och det har en distinkt lukt. På den tiden visste man inte att gasen som kreosot utsöndrar är karcinogent.

Arbetet görs under undertryck av specialutbildad personal, ungefär som när man sanerar asbest.

Boström hävdar att gasutsöndringen i kökets källare varit så liten att den inte orsakat fara för någon. Men nu ska den ändå bort.

– Arbetet görs under undertryck av specialutbildad personal, ungefär som när man sanerar asbest. Matsalen blir säkert trygg men på grund av kreosotfyndet dröjer det lite längre innan arbetet är klart. Målsättningen är att matsalen blir färdig någon gång i början av vårterminen.

Rektor Johan Öhberg säger att han tror först när han ser och att skolan nu sätter hårt mot hårt.

– Vid behov blåser vi av spelet. Det har gått ut ett brev om att alla i personalen har rätt att agera till förmån för eleverna vid minsta misstanke om att kreosot eller något annat hotar elevernas hälsa. Då måste gula bygganden tömmas och undervisningen flytta till omkringliggande lokaler.

Enligt Borgå stads planer ska Gammelbacka skola och Tolkis skola flytta till en ny byggnad i Tolkis. Enligt den första planen skulle detta ske hösten 2016 men fortfarande har spaden inte satts i jorden.

Mer läsning