Vems drömmar förverkligas och vem står för fiolerna?

Problemen är och kommer att vara ett faktum vad än Borgå stads representanter, Pops' styrelse eller väglagets syssloman säger.

I egenskap av granne och väglagsmedlem i Humlebergs enskilda väglag har jag följt med turerna kring den under arbetet varande koloniträdgården i Humleberg, senast i ÖN (19.2). De drivande krafterna bakom projektet är en liten förening, Pops – Borgå traditionella koloniträdgårdsförening rf – vars aktiva medlemsantal är cirka 20 personer. Planerna för området är storstilade, 60 stugor, gemensamma klubb- och bastubyggnader med mera. Under föreningens marknadsföringsskede nämndes området som "Borgå stads gemensamma vardagsrum". Byggandet av områdets interna vägar, vatten och avlopp kostar enligt uppgift Borgå stad/Borgå vatten närmare 500 000 euro, de förorenade jordmassorna kan göra det ännu dyrare.

Det har låtit mig berättas att föreningen kommer att ersätta stadens satsningar inbakad i hyran för området. Jag antar att föreningen tar över skötseln av hela området i och med det eventuella hyresavtalet med staden. Utbyggande av området kommer förmodligen att ske i etapper, men området bör redan med tanke på det gamla kulturlandskapet och grannskapet skötas från dag ett.

Ur skattebetalarens och kommuninvånarens synvinkel hoppas jag att Borgå stad därför gör upp ett hyresavtal som även kompenserar staden för utgifterna och räddar grannskapet från ett vildvuxet, övergivet område i väntan på eventuella hugade stugbyggare i ett ovisst tidsperspektiv.

Detta blir rätt kostsamt för en förening av Pops' storleksklass. Ovisst är om den klarar av projektet.

Motiveringarna för varför just detta område ansågs lämpligt för ändamålet har under hela långdansen varit rätt luddiga. Närheten till centrum och de utbyggda gång- och cykelväglederna har varit ett argument. Borgå stad har hänvisande till detta i marknadsföringsskedet tagit ställning till att trafiken inte märkbart belastar den befintliga vägen eftersom cykelmöjligheten finns. Varför byggs det då tre olika parkeringsområden på området?

Humlebergsvägen som leder till området är en cirka 2,5 km lång privat väg och detta är den springande punkten!

Domargårds enskilda väglag är ansvarig för vägen. Den är smal, backig och tidvis svårframkomlig. Vägen har betjänat områdets få invånare tillfredsställande. Trafik av den volym som utbyggande av infrastrukturen, byggande av stugorna och i ett senare skede invånarna i 60 stugor förorsakar kommer ofrånkomligen att åsamka problem för såväl det enskilda väglaget som invånarna. Redan nu används vägen dagligen av tungt lastade lastbilskaravaner, grävskopor med mera. Byggandet av stugorna har ännu inte inletts – vad sen?

Problemen är och kommer att vara ett faktum vad än Borgå stads representanter, Pops' styrelse eller väglagets syssloman säger. Väglaget, områdets invånare har i olika skeden av projektet försökt få sin röst hörd, utan någon större framgång. Den enskilda väglagsmedlemmens upprördhet och oro för framtiden är befogad!

Frågan vems drömmar, till vilka kostnader och på vems bekostnad detta projekt genomförs är högst relevant!

Gerd Högström Borgå