Vem vill uppleva kontinuerlig rotation och bullerstörning?

Som en okontrollerbar risk får vi en jättelik, industriell investering för 20-30 år framåt, som oåterkalleligt förändrar Lovisa kommuns landskap och miljö.

Vindkraftsverksprojektet i Tetom har på nytt lyfts fram till granskning. Onsdagen den 14 oktober samlades en stor mängd sakkunniga och i frågan engagerade och insatta kommuninvånare i Forsby i Lovisa för att diskutera saken.

Som ansvarig för vindkraftsprojekt fungerar ett litet företag med under tjugo anställda. Man marknadsför affärsverksamheten som "till 100 procent finsk vindkraft", men finansiären är ett franskt kapitalinvesteringsbolag. Modellen för affärsverksamheten är att låta ett litet finskt företags personal anskaffa hyreskontrakt över markområden för att användas för industriell elproduktion. Intäkterna går till aktieägarna i den franska kapitalfonden.

Affärsverksamhet medför alltid vinnare och förlorare. De verkliga vinnarna är de vilka förmår överblicka helheterna med framtidsvisioner och i ljuset av all förhandenvarande vetskap.

Vad får vi lovisabor? Om projektet ros i hamn får vår stad endast cirka 200 000 euro i fastighetsskatt, en summa som årligen minskar. Som en okontrollerbar risk får vi en jättelik, industriell investering för 20-30 år framåt, som oåterkalleligt förändrar Lovisa kommuns landskap och miljö.

Vad är det som de franska investerarna önskar bygga i Lovisa stads kulturlandskap och natur? En vindkraftspark med åtta kraftverksenheter, där rotorns högsta punkt stiger till nästan 300 meter. Enligt i nordiska länder utförda mätningar syns 210 meter höga, alltså betydligt lägre kraftverk, ännu på 20-30 kilometers avstånd. Ljudet från dessa bär flera tiotals kilometer beroende på väderleken, infraljudet till och med ännu längre.

Hälsopåverkan diskuteras, det finns undersökningsresultat för och emot. Beträffande långtidspåverkan finns det ännu inte forskningsresultat. Därför är det viktigt att lyssna även på dem, vilka har bott nära vindkraftsparker och vilka upplever sig ha erhållit en mångfald symtom. Långtidspåverkan på hälsan bekymrar boende och barnfamiljer – säkerligen befogat i brist på forskningsresultat.

Medför industriell vindkraft dragkraft för Lovisa? Värdeminskning på fastigheterna syns omedelbart. Omfattande undersökningar på olika håll i de nordiska länderna och i Centraleuropa visar att fastigheternas värdeminskning förorsakad av vindkraftverksparker till och med försiktigt uppskattat uppgår till 10-30 procent.

Lovisa har förbundit sig att arrangera bostadsmässan 2023 i närheten av centrum. Nettoutflyttningskommunen förväntar sig nya invånare, vilka är redo att göra sitt livs största investeringar. Hus, barn, hälsa, välmående är centrala faktorer som påverkar dragkraften vid beslutsfattandet. Det är fråga om konstruktioner, som motsvarar skyskrapor med närmare 100 våningar och som inte försvinner ur landskapet. Vindkraftverksparker utgör ingenstans i Finland något försäljningsargument – tvärtom. Vad skall man svara den som planerar att flytta till Lovisa? Stäng bara dina ögon och öron? Eller ärligt talat: "I ditt ställe skulle jag låta bli att komma"?

I Lovisa producerar vi koldioxidfri el för behov i hela Finland redan nu. Vi svarar för över 10 procent av hela rikets elproduktion. En fortsättning av produktionen övervägs för tillfället. Nästa period skulle omfatta 30 år framåt. Vi bär vårt ansvar. Vi är redo att bo inom kärnkraftverkets skyddszon och vi kan vara stolta över vår insats som betydande finska producenter av ren elproduktion.

En öppen fråga till varje lovisabo: Har du fått all information? Är du säker? Fråga dig själv ännu en gång: Är du redo att i vårt landskap, i stad och by, se på, lyssna till och uppleva kontinuerlig rotation och bullerstörning från turbinerna i de franska investerarnas vindpark? Detta åtminstone under de närmast följande trettio åren.

Outi Cavén-Pöysä, docent, doktor i samhällsvetenskaper, diplomingenjör, magister i hälsovetenskaper, Forsby Såg

Mer läsning