Varför skulle vi inte hälsa dem välkomna?

i accepterar inte den rutinmässighet med vilken Migri i dag fattar sina negativa asylbeslut.

Det pågår en intensiv debatt om asylsökande. Det finns sådana också i Lovisa. Ungefär fyrtio personer, de flesta av dem familjer med många barn. Men vilka är de egentligen, och varför vill de så gärna stanna i Lovisa? Och framför allt: varför borde vi hälsa dem välkomna i vår stad?

Familjerna kommer från två länder, Afghanistan och Irak. Säkerhetsläget i dessa länder har inte förbättrats. De båda irakiska papporna, och därmed bägge familjerna i sin helhet, finns uppsatta på de halvmilitära gruppernas dödslistor, eftersom de inte varit villiga att samarbeta. De som kommer från Afghanistan hör i sin tur alla till folkgruppen hazara, en minoritet som förföljts i hundratals år.

Av de asylsökande i Lovisa är sjutton minderåriga, och samtliga på god väg i sin anpassning. De är mycket motiverade, och har fått många goda vänner. I sina respektive hemländer har de ingen framtid. En tvångsavvisning skulle för dem innebära att den trygghet de redan fått känna av skulle förbytas i en outhärdlig situation.

Samtidigt klagas det i Lovisanejden ständigt över utflyttning och alltför låga födelsetal. Varför skulle vi alltså inte varmt välkomna nya barnfamiljer, speciellt som de ingenting hellre vill än att bli Lovisabor? Och att arbeta och studera, och på olika sätt bidra till att berika Lovisakulturen. Inom gruppen finns personer med akademisk utbildning, skickliga hantverkare, personer som arbetat inom servicenäringarna samt entusiastiska skolelever.

Samtliga har redan knutit nära band till flera Lovisabor. Vi accepterar inte den rutinmässighet med vilken Migri i dag fattar sina negativa asylbeslut, för att inte tala om de fel som begåtts i samband med processen och det direkta missbruk som kommit till allmänhetens kännedom.

Vi är redo att hjälpa de asylsökande i deras integrationsprocess och deras försök att få arbete, så långt vår egen tid och våra resurser räcker. Vi hoppas att vi blir allt fler, och att vår stad i framtiden utvecklas till en Sanctuary City, präglad av respekt för olika kulturer.

Mia Aitokari, Seppo Apajalahti, Mia Heijnsbroek-Wirén, Karl af Hällström, Desirée Kantola, Janne Lepola, Janne Länsipuro, Tuovi Putkonen, Timo Raivio, Thomas Rosenberg, Maria Schulgin, Leena Viikari, Maarit Vuori Lovisa