Varför respekteras inte tidigare fattade beslut?

Hur är det möjligt att beslut som tidigare fattats, upprepade gånger och med klara röstsiffror, inte tillmäts något värde? Finns det en liten inre ring av beslutsfattare som är mer jämlika än andra?

Stadsfullmäktige i Lovisa fattar i morgon beslut bland annat om det framtida servicenätet. Då är det bra att minnas följande:

Nämnden för fostran och bildning (NFB) beslöt på sitt möte 25.9.2019 nästan enhälligt (en ledamot röstade emot) att bevara alla de skolor och daghem som finns på sparlistan.

Stadsstyrelsen och -fullmäktige nonchalerade detta och det senare beslöt på sitt budgetmöte i december att inte bevilja anslag för dessa enheter, med undantag för Haddom skola. I den utlåtanderunda som nu har genomförts har NFB:s båda sektioner enhälligt (i den svenska sektionen med en röst emot) beslutat bevara alla enheter, med undantag av Teutjärven koulu.

NFB beslöt slutligen på sitt möte 12.3.2020, likaså enhälligt, att bevara alla enheter, utom Teutjärven koulu.

Hur är det möjligt att beslut som tidigare fattats, upprepade gånger och med klara röstsiffror, inte tillmäts något värde? Finns det en liten inre ring av beslutsfattare som är mer jämlika än andra?

Vi är alla medvetna om att vi är tvingade att göra tuffa nedskärningar, men de inbesparingar man får med de föreslagna stängningarna är skrattretande små jämfört med den skada man åstadkommer. Stadens framtid ligger i huvudsak i byarna, och det är framför allt till byarna som inflyttningen riktar sig. Alla tecken tyder dessutom på att den trenden efter den nuvarande pandemin kommer att bli ännu starkare.

Dessvärre medför de digitala mötesarrangemang man på grund av coronan måste tillgripa att det blir betydligt svårare för ledamöterna att föra debatt under mötet. Det får ändå inte förhindra dem att respektera den byavänliga stadsstrategi de själva har godkänt, och de beslut i frågan som tidigare har fattats.

Thomas Rosenberg

medlem av nämnden för fostran och bildning, och

dess svenska sektion, ersättare i stadsfullmäktige (SFP)

Lovisa