Värdefulla vrak kan finnas på kabelrutt

GOTT OM VRAK. Också i trakterna där Sibbo Energi nu vill anlägga en elkabel är vrakfynd möjliga. Bild:

Sibbo Energi vill anlägga en elkabel mellan Linholmen och Risholmen i Borgå och Regionförvaltningsverket vill höra vad staden tycker. Byggnads- och miljönämnden torde nästa vecka säga ja till projektet men på vissa villkor. Bland annat måste man se till att inga värdefulla vrak finns på kabelns rutt.

Energibolaget har för avsikt att bygga en ny elanslutning och stärka det nuvarande nätet. Tillstånd söks också för förberedande arbeten. Meningen är att de förberedande jobben inleds ännu i år. Elkabeln installeras tidigast våren/sommaren 2020.

Kabeln är av typ AHXAMKPJ-W 3x50 och läggs på havsbottnen från en färja eller från isen. Kabeln väger 7 600 kilo per kilometer och beredskap finns att delvis förankra kabeln på havsbottnen, beroende på havsströmningarna. Delvis hålls kabeln på plats av sin egen vikt.

Kabelns totala längd är cirka 1,2 kilometer och den läggs på samfällt vattenområde. Då kabeln är på plats kan man ta bort luftledningarna från området, vilket anses förbättra landskapets utseende. Installationen av kabeln påverkar miljön närmast av grävarbeten på de platser där kabeln dras upp på land.

Kända och okända vrak

Miljövårdsinspektör Arto Lankinen har berett frågan inför nämndmötet. Enligt beslutsförslaget kan projektet alltså genomföras efter att man försäkrat sig om att inga värdefulla vrak finns på kabelns rutt. För att minska miljökonsekvenserna anses sensommaren eller hösten vara en lämplig tidpunkt för arbetena. Kabelns läge ska tydligt märkas ut i terrängen och efter att jobbet slutförts ska byggplatserna städas upp väldigt noga.

Han konstaterar att det finns en hel del kända vrak i de här vattnen, möjligtvis också sådana som inte upptäckts ännu.

– Att anta att vrak finns just där kabeln ska anläggas är kanske lite långsökt, men man måste ta det säkra för det osäkra.

Finska viken och Östersjön är som en oöppnad skattkammare för vrakdykare. Man känner till att hundratals gamla båtar sjunkit utanför Finlands sydkust. Endast en bråkdel av alla vrak har funnits och lokaliserats, resten ligger ännu orörda på havsbottnen.