Vård med servicesedel uppskattas mer

Bild: Kristoffer Åberg

Hemvårdens kunder i Borgå är relativt nöjda, även om de svenskspråkiga bara sällan får service på sitt modersmål.

Hemvården i Borgå ställer frågor till kunderna vartannat år, om hur nöjda de är med sina liv och med hemvårdens service. Resultaten av årets enkät har färdigställts och visar på ganska likadana resultat som för två år sedan.

63 procent, eller 383 av hemvårdens kunder har svarat på enkäten.

Hemvårdens allmänna betyg på skalan 4-10 var 8,1 i år mot 8,4 för två år sedan. Andelen som ger hemvården en 10 har sjunkit från 18 procent för två år sedan till 10 procent i år.

1 procent av hemvårdens kunder har gett servicen siffran 4, alltså underkänt.

Svårt få svensk vård

De bästa betygen gavs för påståendena Vårdarna är vänliga, Vårdarna lyssnar på mig och Vårdarna besöker mig tillräckligt ofta. Påståendet som fick sämst betyg var Jag vårdas mestadels av samma vårdare.

I den fria responsen riktades mest kritik, precis som för två år sedan, mot att vårdaren ofta byts och mot vårdarens tidsbrist.

Samtidigt fick också de klienter som får hemvård med servicesedel svara på samma frågor. Deras svar var övergående positivare än svaren från klienter inom den kommunala hemvården.

För de enspråkigt svenskspråkiga klienternas del är situationen fortfarande svår. Bara 24 procent av de svarande får alltid vård på sitt modersmål, medan 11 procent aldrig får svenskspråkig vård.

För de finskspråkiga gäller att de alltid får vård på sitt modersmål i 96 procent av fallen.

Trots allt ger de svenskspråkiga ett litet bättre allmänt medeltal, 8,2, än de finskspråkiga, 8,1.

Många ensamma

De flesta av dem som svarade på enkäten vill bo kvar hemma, hela 95 procent. 29 procent skulle hellre bo i ett servicehem och hela 56 procent anser att de behöver mer hjälp för att tryggt kunna bo hemma.

Många känner sig ensamma, hälften av de yngsta av hemvårdens kunder, under 65 år, och av de äldsta, över 85 år.

De flesta skulle känna sig mindre ensamma om de oftare fick besök av vänner och släkt, om de fick hjälp med att röra sig ute och om hemvårdaren kunde stanna litet längre.