Utomstående näringsombud kan skapa problem

Biträdande stadsdirektören är viktig och nödvändig för Borgå, men det områdesfält som har samlats kring denna tjänst är så brett att näringsfrågorna inte ur företagens synvinkel får den uppmärksamhet och satsning som behövs.

Då man i Borgå på 2000-talet beslöt grunda en biträdande stadsdirektörstjänst var meningen från början att tjänsten skulle uppfylla behovet av en person som jobbar för näringsfrågor. Detta behov är även i dag aktuellt. Biträdande stadsdirektören är viktig och nödvändig för Borgå, men det områdesfält som har samlats kring denna tjänst – näringsfrågor, tomtpolitik, stadsplanering, kommunteknik, miljövård, byggnadstillsyn och stadsmarknadsföring – är så brett att näringsfrågorna inte ur företagens synvinkel får den uppmärksamhet och satsning som behövs. Biträdande stadsdirektören har för alla de nämnda arbetsområdena organisationer och chefstjänster under sig, men detta gäller inte näringsfrågorna.

Företagen åstadkommer arbetstillfällen, skatteinkomster, aktivitet, tjänster, välmående, utveckling, livskraft och trivsel. Stadens uppgift är att möjliggöra företagsamhet och företagens förutsättningar.

Näringschefens målsättning vore kännedom om Borgås näringsliv, att helhetsutveckla näringslivsfältet, vara öppen för företagens behov, ta initiativ och ha åsikter, lyfta kommunen i rankinglistan för företagsvänliga kommuner och utvärdera effekterna av kommunala beslut för företagen.

Näringschefens uppgift vore att öka antalet skattebetalande och sysselsättande företag i staden, underlätta och öka på samarbetet mellan företag, leda nätverk, samarbeta med intresseparter, vara en naturlig samarbetspartner med företagar- och köpmannaföreningar, upprätthålla företagskontakter och förbereda företagens aktuella och kommande allmänna och specifika behov, stödja ensamföretagarna och vara uppdragsgivare för det regionala/lokala utvecklingsbolaget. Näringschefen verkar dessutom internt i samråd med stadens marknadsförings- och turismenhet samt fastighets-, kommunteknik- och byggnadslovmyndighet.

Som funktionella mål är förmåga till snabba beslut, smidighet, entydighet och principen med service från en enda lucka. I skrivande stund måste företagen välja, och veta, med vilken chef man bör ta kontakt med i olika frågor och svaren fås alltid branschvis.

Borgå stad har den 24 januari publicerat en anbudsbegäran om företagsrådgivning och tjänster anknutna till dessa. I denna begäran finns skrivet "näringsombudsman" som en option. Borgå företagare rf ser i detta alternativ problem bland annat när det gäller neutralitet och engagemang samt en risk för att en utomstående aktör inte tillräckligt bra känner Borgås områdesfält. Detta i synnerhet om man efter konkurrensutsättningen väljer en aktör som kommer utanför Borgå. Samarbetet med stadens ovannämnda olika branscher kan visa sig vara knepigt. Dessutom måste man minnas stadens krav på tvåspråkighet!

Patrik Björkman, ordförande, Pontus Palmqvist, styrelsemedlem, Borgå företagare rf