Utarbeta verksamhetsmodell för trähusbyggandet i östra Nyland

I Lovisa verkar i dag tre företag som är specialiserade på trähusbyggandet så man kan med fog konstatera att ett träkluster har grundats i Lovisa.

Trähusbyggandet ökar hela tiden. I Finland utgör trähusbyggandet cirka 40 procent av allt byggande. Den största tillväxtpotentialen träbyggandet har finns framför allt inom höghusbyggandet och inom det offentliga byggandet.

För att Finland skall uppnå sina klimatmålsättningar bör användandet av cement och stål minska till förmån för material som ger upphov till mindre mängd växthusgaser.

I östra Nyland sker det mycket positivt beträffande trähusbyggandet. I Borgå på västra åstranden planeras ett helt kvarter med hus av trä. Kvarteret är 1,5 hektar stort. Detta omfattande projekt kan användas också för att göra det moderna trähusbyggandet och utbildningen inom branschen mera känt. Då kvarteret förverkligas skapas nytt kunnande och nya arbetstillfällen.

Lovisa stad har som strategiskt tyngdpunktsområde definierat att det i staden utvecklas ett träkluster. I Lovisa verkar i dag tre företag som är specialiserade på trähusbyggandet så man kan med fog konstatera att ett träkluster har grundats i Lovisa.

För att kunna möta marknadens behov av trähus här i södra Finland bör klustret i Lovisa utvecklas.

I östra Nyland fungerar yrkesläroinrättningen Edupoli som ordnar utbildning inom husbyggandet. Företagarna i Lovisa har poängterat att det också behövs utbildning inom industriträbyggandet. Svenskspråkig utbildning inom husbyggnad ges av Inveon.

Det är viktigt att utreda vilken typ av utbildning som behövs och hur utbildningen på ett ändamålsenligt sätt kan förverkligas på ett sätt som motsvarar yrkesutbildningen av i dag och där en allt större del av inlärningen sker på arbetsplatserna. Likaså är det viktigt att utreda samarbetsmöjligheterna med andra läroinrättningar som verkar inom samma bransch.

Utvecklingsbolaget Posintra har en gedigen erfarenhet av att driva olika projekt. Det bör också utredas om det som stöd för den östnyländska helheten behövs ett bredare nationellt eller EU-relaterat projekt.

Jag föreslår att Borgå stad i rask takt sammankallar åtminstone följande aktörer för att skapa en heltäckande strategi och verksamhetsmodell för hur träbyggandet kan främjas i vår region.

Det lönar sig att gå vidare med processen som ett trepartssamarbete. De offentliga instanserna, Borgå stad och Lovisa stad. Båda städerna har viktiga projekt på gång angående byggande i trä. Posintra har en viktig roll i utvecklingsarbetet och i planerandet och genomförandet av både nationella och EU-relaterade projekt. Företagen verksamma inom branschen är alldeles centrala och Edupoli och Inveon som arrangörer av utbildningen har en viktig roll.

Det viktigaste är nu att i rask takt utreda alla de åtgärder som bör vidtas för att vi i regionen ska kunna främja byggande i trä, utveckla utbildningen och göra den mera känd, skapa arbetstillfällen och nå våra klimatmål.

Dessutom föreslår jag i motionen att Borgå stad förverkligar någon av sina egna investeringar (till exempel daghem eller skola) som träbyggnad.

Mikaela Nylander Borgå stadsfullmäktiges ordförande, riksdagsledamot (SFP)

Mer läsning