Två nya pusselbitar i det svenska skolnätet

TAKLAGSKLAR. Nya Strömborgska skolan ska vara färdig för inflyttning i januari 2020. Bild: Kristoffer Åberg

Nya Strömborgska skolan i Näse och Eklöfska skolan i Tolkis har nu nått taklagshöjd.

Gemensam taklagsfest firades på nya Strömborgska skolan och Eklöfska skolan på torsdagen. Skolorna är viktiga delar av det svenskspråkiga skolnätet som kan anses vara färdigt utbyggt när man väl har nått en lösning kring det östra bildningscentret.

– Strömborgska och Eklöfska skolorna har planerats länge och väl, och alla alternativ har undersökts noggrant, säger utbildningsdirektör Rikard Lindström. Processen har tagit ungefär tio år.

– Det har varit nyttigt. I de här skolorna kombineras erfarenheter från flera andra skolprojekt, tankar om nya inlärningsmiljöer som har mognat länge och en väl förberedd övergång till skolornas nya verksamhetskultur.

22 miljoner och 6 miljoner euro

Strömborgska skolan kostar nästan 22 miljoner euro. Skolan blir färdig i slutet av 2019 och inleder sin verksamhet i de nya lokalerna i januari 2020.

Kostnaderna för Eklöfska skolan är cirka 6 miljoner euro och skolan blir färdig i början av hösten 2019, men inte till skolstart.

Några veckor in på det nya läsåret får eleverna ännu gå i skola i baracker, något som de vid det här laget är vana vid, efter sex hela läsår.

– Strömborgska skolan och Eklöfska skolan är de sista nya skolorna i stadens investeringsprogram för skolor och daghem som ursprungligen gick på över 100 miljoner euro, säger lokalitetsdirektör Börje Boström.

– För de övriga byskolorna har vi ett koncept på gång som utvecklas i samband med Jokilaakson koulu i Kerko.

Sunda hus

Strömborgska och Eklöfska skolorna har byggts enligt principerna för Sunda hus, och de principerna har också dokumenterats i entreprenadavtalen. En expert på Sunda hus har gått igenom alla byggnadsplaner och föreslagit förbättringar. Under byggtiden följer experten bland annat med att konstruktionerna är torra, att byggarbetsplatsen hålls i snyggt skick, att byggnadsmaterialet förvaras rätt och att konstruktionerna är lufttäta.

Båda byggnaderna är i stort sett i samma byggnadsskede. Fasaderna och taken börjar vara färdiga, inne i byggnaderna är mellanväggarna till största delen på plats och ytorna målas och färdigställs.

– En central regel vid alla våra byggen har varit att betongen måste torka innan ytorna färdigställs, säger Boström. Först måste experten på Sunda hus ge sitt tillstånd.

– I Strömborgska skolan gjordes vägg- och takytorna klara innan ytmaterial lades på golvet, trots att den ursprungliga planen var tvärtom.

Nya Strömborgska skolan samlar lärare och elever från nuvarande Strömborgska skolan med årskurserna 7 till 9 och från Näse skola och Saxby skola med årskurserna 1 till 6.

Administrativt börjar skolan som en enhetsskola från höstterminen 2019.

Skolan är planerad för 505 elever och för 48 förskoleelever. Huvudentreprenör är Lujatalo.

Eklöfska skolan är en skola för årskurserna 1 till 6 i Tolkis, och där sammanslås nuvarande Gammelbacka skola och Tolkis skola.

Skolan är planerad för 140 elever och för 24 förskoleelever. Huvudentreprenör är Consti.

Mer läsning