Tolkisskolorna blir en helhet

ÖPPNA LANDSKAP. I matsalen i Tolkkisten koulu är det högt till tak och även utsikten är fin. Bild: Kristoffer Åberg

När byggdammet slutligen lagt sig fram till hösten 2019 har både de svensk- och finskspråkiga eleverna i Tolkis tillgång till moderna lokaler av vilka en del används gemensamt. Den skola som står klar först, nya Tolkkisten koulu, presenterades på måndagen.

En slags rockad. Så kan man beskriva slutresultatet av dragkampen om hur skolgången ska ordnas för eleverna i Tolkis. De svenskspråkiga och finskspråkiga eleverna byter plats så att de finskspråkiga eleverna får ett nytt skolhus på platsen där Tolkis skola tidigare låg och de svenskspråkiga eleverna flyttar till nuvarande Tolkkisten koulus huvudbyggnad som renoveras och byggs ut.

På måndagen ordnades en rundvandring vid skolorna i Tolkis och i den deltog Petri Kemppainen, rektor för Tolkkisten koulu, Johan Öhberg, planeringsansvarig rektor för Tolkis skola och Tony Lökfors, projektingenjör vid stadens lokalitetsledning.

Lökfors säger att det i ett skede fanns en vision om ett gemensamt bildningscenter för både de svensk- och finskspråkiga eleverna i Tolkis men att den här lösningen av olika orsaker inte blev av. Men tanken på ett nära samarbete mellan de båda skolorna ville man inte avstå ifrån och det här syns bland annat i att de svenska eleverna får en del av sin undervisning i finska skolan och vice versa. Alla handarbetstimmar ordnas i Tolkkisten koulu medan musiklektionerna och en del av gymnastiken ordnas i Tolkis skola. Dessutom kommer en del av gymnastiklektionerna att äga rum i Tolkis allaktivitetshus vars gympasal också ska renoveras under hösten.

– De här fastigheterna kommer att förenas med stigar så att eleverna tryggt kan röra sig mellan dem. Vid stigarna byggs också olika typer av gympautrustning som även allmänheten kan använda sig av, säger Öhberg.

Ett livscykelprojekt

Nya Tolkkisten koulu är ett av de fem byggprojekt som Borgå stad beställt av företaget YIT Talo som ett livscykelprojekt. Det innebär att YIT förutom själva byggandet även ansvarar för fastighetsskötseln fram till 2037. Skolan får ungefär tvåhundrafemtio elever i årskurserna 1–6 och fyrtio förskolebarn. Undervisningen sker tolv elevgrupper och två förskolegrupper.

Med drygt fyra månader kvar tills skolan ska öppna i början av november får man redan en god uppfattning om rumslösningarna trots att en hel del arbete ännu återstår: de slutliga ytmaterialen finns ännu inte på plats, i taken löper bara ventilationsrör och olika kablar hänger ner här och där.

Bakom den ljusa ingångsaulan på bottenvåningen ligger matsalen med utsikt över den konstgjorda sjön som en gång i tiden byggdes för sågens behov. Lökfors konstaterar att vyn inte går av för hackor och att bygdens traditioner inom träförädlingen även kommer att synas på andra sätt.

– Till exempel kommer taket i aulan att täckas av trä.

Det är förskolebarnen och eleverna i klasserna 1-2 som kommer att ha sina huvudsakliga undervisningsrum på bottenvåningen. Förskolebarnen får också en egen ingång. På andra våningen finns rum för de äldre eleverna samt lokaler för träslöjd, syslöjd samt personalrum.

Här ser man också konkret vad det innebär att skolan, liksom Kantelehuset i Vårberga, är byggd med öppna inlärningsmiljöer i åtanke. Förutom traditionella klassrum finns här även stora öppna ytor.

– Jag ser en massa möjligheter med det här. Eleverna kan sitta i klassrummen då de behöver en plats där de kan skriva, men till exempel när det handlar om pardiskussioner eller om att läsa kan de sitta på sofforna och dynorna i de öppna salarna. En annan intressant detalj i byggnaden är att man minimerat antalet korridorer, det har gett oss tiotal kvadratmeter "gratis" utrymme för undervisningen, säger rektor Petri Kemppainen.

Fin skola för alla

Några hundra meter bort, vid nuvarande Tolkkisten koulu, ligger byggprojektet för framtida Tolkis skola i startgroparna. Eller på sätt och vis har projektet redan kommit i gång, för under våren revs alla skolbyggnader på tomten förutom huvudbyggnaden. I slutet av maj blev det klart att staden går in för det alternativ som även Tolkisföräldrarna hade önskat sig: huvudbyggnaden kommer att genomgå en ordentlig renovering och byggas till. Enligt nuvarande tidtabell kommer förutom de svenska eleverna i Tolkis även barnen vid Haikobrinkens daghem och åtminstone en del av eleverna i Gammelbacka skola att flytta hit då höstterminen inleds 2019.

Under årens gång har den politiska debatten om hur skolgången ska ordnas för eleverna i Tolkis stundom haft en språkpolitisk dimension. Men Johan Öhberg, planeringsansvarig rektor för Tolkis skola, hoppas de här diskussionerna nu slutligen kan läggas åt sidan.

– Nu jobbar vi tillsammans för att skapa fina skolor för sammanlagt 450 elever plus förskolebarnen.

Nu ser de svenska och finska eleverna i Tolkis ut att få en skola som både föräldrar och lärare är nöjda med. Men vägen hit har varit lång.

2013: Inomhusluftproblem tvingar eleverna i Tolkis skola ut i baracker. Borgå stadsfullmäktige fattar beslut om att en ny svenskspråkig skola byggs i Tolkis. Planen är att den nya skolan står klar våren 2016.

2015: Stadsstyrelsen river upp det tidigare beslutet och bestämmer att Tolkis skola inte ska byggas enligt den ursprungliga planen. Samma år rivs Tolkis skolas gamla skolhus, och barackerna flyttas eftersom de placerats på fel plats.

2016: Fullmäktige tar beslut om att en ny finsk skola byggs där den svenska skolan stått. De svenska eleverna får ta över Tolkkisten koulu, men först ska den renoveras.

2017: Byggarbetet på den nya finskspråkiga skolan i Tolkis inleds på sommaren. Nyvalda stadsfullmäktige undertecknar enhälligt en kläm om att de svenska eleverna ska kunna flytta in i en ny skola hösten 2019.

2018: Under våren rivs alla byggnader förutom huvudbyggnaden på Tolkkisten koulus tomt. I slutet av maj godkänner fullmäktige slutligen i vilken utsträckning man ska renovera gamla huvudbyggnaden och att en ny tillbyggnad uppförs i samma väva. Den nya finskspråkiga skolan ska stå klar i november.

2019: De svenskspråkiga eleverna får lämna barackerna efter sex år och inleder höstterminen i nyrenoverade och tillbyggda lokaler i före detta Tolkkisten koulu.

Mer läsning