Tolkis skola får inte äventyras!

Självfallet är 0,8 miljoner euro en stor summa. Vi ska ändå komma ihåg att den ska slås ut på fastighetens hela livslängd om minst 30 år vilket ger knappt 27 000 euro per år.

Eftersom det i offentligheten har framkommit uppgifter om att kostnadskalkylen för Tolkis svenska skolas nya utrymmen (tidigare Tolkkisten koulu) stiger med cirka 0,8 miljoner euro är det skäl att påminna om några fakta.

Enligt den ursprungliga planen, baserad på den svenska skolnätsutredningen från 2013 skulle den ur bruk tagna och sedermera rivna gamla Tolkis svenska skolbyggnad ersättas med en ny byggnad för de svenskspråkiga eleverna inom upptagningsområdet. Den skulle innefatta också förskola och daghem. Efter många diskussioner och utredningar kom beredningen till att den nya skolan skulle byggas för de finska eleverna i Tolkkisten koulu och att de svenska eleverna skulle överta nuvarande Tolkkisten koulus byggnad efter renovering och tillbyggnad.

Daghemmet ströks. Tillbyggnaden skulle innefatta nya utrymmen för båda skolornas behov, bland annat en gymnastiksal. Gymnastiksalen i Tolkis allaktivitetshus ska också användas av skolorna, men den räcker inte ensam till för de totalt 60 veckotimmar gymnastik läroplanen förutsätter.

Den preliminära kostnadskalkylen för den blivande svenska skolan var 5,1 miljoner euro. Då hade man i planeringsskedet bantat på nettoytan kvadratmeter per elev, men ändå fått till stånd en fungerande helhet i samarbete med de sakkunniga inom undervisningen.

Självfallet är 0,8 miljoner euro en stor summa. Vi ska ändå komma ihåg att den ska slås ut på fastighetens hela livslängd om minst 30 år vilket ger knappt 27 000 euro per år. Som jämförelse kan noteras att det svenska bildningsväsendets driftskostnader är cirka 19,7 miljoner euro per år.

Stadsstyrelsen har enhälligt den 26 juni 2017 förutsatt att Tolkis skolas nya utrymmen blir färdiga sommaren 2019 så att skolåret 2019–2020 kan inledas i dem. Alla åtgärder som avser att ändra på planerna betyder ohjälpligt att tidtabellen förskjuts vilket innebär ytterligare belastning för elever och lärare men också utökade kostnader för bland annat tillfälliga arrangemang med baracker. Det kan inte ligga i någons intresse.

SFP:s grupp i stadsfullmäktige förutsätter att Tolkis nya svenska skola färdigställs inom ramen för den fastslagna tidtabellen!

Pehr Sveholm ordförande, SFP:s stadsfullmäktigegrupp

Mer läsning