Tolkis behöver sina skolor och daghem

För Tolkis del kan man tänka sig att man bygger en ny skola för de finska eleverna samt daghem och förskola för båda språkgrupperna.

Tolkis med omgivning kommer att växa under nära framtid. Inom Tolkisskolornas nuvarande elevupptagningsområden har det fastställts flere byggnadsplaner. En del av dessa byggnadsplanområden har utbyggts, andra är under utbyggnad och på Mensas byggnadsplanområde har man påbörjat byggandet av gator och kommunalteknik. Detta betyder att många unga familjer med barn flyttar till dessa skolors elevupptagningsområden och invånarantalet kommer att öka betydligt.

Om man ser på kartan så är det, med tanke på byarnas dragningskraft både ekonomiskt och fiffigt att ha bildningscenter (1-6) vilka inrymmer svensk och finsk skola, eller skola-dagiskombinationer i en ring utanför centrum: Tolkis, Kullo, Hindhår, Kerkko/Tuorila, Sannäs och Grännäs.

När avståndet från elevernas hem blir mindre än fem kilometer kan säkert högstadieskolorna också ta emot lågstadieelever (1-6) och därmed skapa ett bildningscenter likt Albert Edelfeltin koulu. Då kan enhetsskolan (årskurserna 1- 9) fungera som lågstadieskola för de elever som bor nära skolan och som högstadieskola för elever i ett större område.

Det är helt klart att vi längs Tolkisvägen har alltför många finska skolor. Fågelvägen är det 2,5 kilometer från AE-skolan (1-9) till Hamarin koulu (1-6) och där emellan ryms ännu Peiponkoulu (1-6) och Pääskytien koulu (7-9). Enligt gjorda kapacitetsberäkningar finns det totalt 380 lediga platser i de tre sistnämnda skolorna, i synnerhet i Pääskytie. Samtidigt lider Tolkkisten koulu (1-6) av utrymmesbrist. Situationen är ju helt idiotisk och beror främst på att det flyttar in mycket barnfamiljer till Tolkis med omnejd och på att bildningsväsendet inte gjort nödvändiga justeringar i elevupptagningsområdena.

Skolutredningarnas målsättning är att minska kvadratmetrar och därmed förbättra ekonomin för bildningsväsendet och staden. Enligt min mening uppnås det enklast genom följande åtgärder:

Peipon koulu stängs och eleverna flyttas till Pääskytie som blir en 1-9-skola samt till Hamari koulu och till Albert Edelfelt koulu. Kerkko- och Tuorila-skolorna slås samman och Tuorila skola stängs. Kerkko (1-6) byggs ut och dessutom byggs utrymmen för daghem och förskola.

Sannäs byggs ut till ett bildningscenter (1–6) för båda språkgrupperna och det kan ta emot finska elever från Ilola och Epoo skolor, som stängs. Eventuellt kan dessa elever flytta till Vårberga.

Grännäs renoveras och byggs ut enligt planerna. Daghem och förskola i Grännäs måste ännu utredas.

För Tolkis del kan man tänka sig att man bygger en ny skola (1-6) för de finska eleverna samt daghem och förskola för båda språkgrupperna, på den plats man beslutat bygga Tolkis skola och daghem. Tolkis skolas elever flyttar in i nuvarande Tolkkisten koulus utrymmen som blir lediga. Då kan man riva obehövliga utrymmen och byggnader på denna skolas område.

Västra enhetsskolan (1-9) byggs i Näse och fungerar på samma sätt som Albert Edelfeltin koulu, det vill säga som lågstadieskola för eleverna som bor nära skolan och som högstadieskola för hela västra sidan. Totala elevantalet blir då ca 450.

Dessa åtgärder stänger följande skolor: Peipon koulu, Tuorilan koulu, Ilolan koulu, Epoon koulu, Gammelbacka skola, Näse skola, Saxby skola, Kråkö skola och Strömborgska skolan och man får bort alla barackskolor.

Kullo och Hindhår bildningscenter blir kvar. Nya skolor byggs i Tolkis och Västra enhetsskolan i Näse och det byggs till i Kerkko, Sannäs och Grännäs. Nya daghem och förskolor byggs i Tolkis samt i Kerkko och eventuellt i Grännäs. Kvar i centrum blir Kvarnbackens skola, det nya bildningscentret i Vårberga, Keskuskoulu, Huhtisten koulu, Linnanjoenkoulu och Lyceiparkens skola. I framtiden då Skaftkärr byggts ut måste man bygga ett bildningscenter (1-9) där samt förskola och daghem.

Nu har fullmäktige fattat beslut vad gäller skolorna i Tolkis, med undantag att det tvåspråkiga daghemmet lämnats bort, vilket är beklagligt. Debattinlägget gäller helheten i Borgå och kan gälla som underlag för kommande beslut om daghems- och skolnät i Borgå.

Hans Högström Tolkis

Mer läsning