Tjänstemännen kritiserades i Lovisa

Tjänstemännen och stadsledningen i Lovisa stad fick några näsknäppar för bristande beredning och ekonomisk oreda under onsdagens fullmäktigemöte, men trots kritiken blev det grönt ljus i alla sakfrågor.

Försäljningen av Krogbacken i Strömfors framskred enligt planerna i Lovisa fullmäktige. Krogbacken, som även är känd som Krouvinmäki eller Lerhuset, blir därmed en del av företaget Strömforsin Yrityspuisto.

Lerhuset har tidigare varit uthyrd till företaget Lomatähdet, men Strömforsin Yrityspuisto lyckades slå Lomatähdet med sitt bud på 51 900 euro, vilket var cirka 7 000 euro högre än Lomatähdets bud på 45 000 euro. Därmed kommer Krogbacken i Strömfors i allt högre grad att utvecklas till ett centrum för upplevelse- och naturturism.

Oreda bland hyreskontrakten

Kari Hagfors (C) var som vanligt på hugget angående flera ärenden som behandlades under fullmäktigemötet. Angående försäljningen av Krogbacken uppmanade Hagfors staden att granska alla sina hyreskontrakt för att uppdaga sådana eventuella brister som tidigare funnits kring just uthyrningen av Krogbacken. Hagfors motion omfattades enhälligt av fullmäktige som ändå godkände själva försäljningen av Krogbacken.

Även tilläggsanslagen för att sanera inneluften i idrottshallen godkändes, men också det ärendet ledde till kritik av tjänstemannaberedningen, i det här fallet Lovisa stads tekniska direktör Ulf Blomberg. Socialdemokraternas Pertti Lohenoja ville veta varför Blomberg inte i god tid redan under hösten 2017 informerade beslutsfattarna om de tilläggsresurser som helt uppenbart behövs för att genomföra saneringen.

Medgav brister i beredningen

Ulf Blomberg medgav att beredningen har fallerat, och att det berott på mänskliga misstag och bristande rutiner.

– Sådant här borde ändå inte få ske, medgav Ulf Blomberg. Vi ska förbättra oss på den punkten.

Lohenoja spädde på med att presentera en åtgärdsmotion som uppmanade staden att se över sina rutiner för att liknande misstag i strid med förvaltningsstadgan inte ska ske i framtiden. Pertti Lohenojas åtgärdsmotion godkändes av fullmäktige, men några ändringar i själva sakfrågan blev det inte heller kring idrottshallen. De tilläggsresurser som stadsstyrelsen föreslog för saneringen av inneluften godkändes enhälligt av alla fullmäktigegrupper.

Ett tredje ärende där själva beredningen kritiserades var förslaget om tilläggsanslag för husinvesteringar för år 2018, men även här godkändes själva förslaget som sådant. Pertti Lohenoja frågade tekniska direktören Ulf Blomberg varför planeringen av husinvesteringarna varit så långsam, och fördelningen av anslag dessutom felaktig.

Som en delförklaring till den misslyckade beredningen angav Blomberg att tjänstemännen inväntat besked om nya brandbestämmelser, men underströk samtidigt att detta bara var en delförklaring till den långsamma beredningen.

Fritt eller eget aktiekapital

Den längsta fullmäktigedebatten utspann sig ändå kring en tidigare placering av 732 500 euro som kapital i Valkom Hall Ab, ett ärende vars senaste detaljer antecknades för kännedom i fullmäktige, eftersom fullmäktige redan tidigare fattat beslut i själva sakfrågan.

På hösten beslutade Suomenlahden Telakka Oy att betala 556 700 euro för placeringen och Lovisa stad 175 800 euro, men under tisdagens fullmäktigemöte ledde ärendet i alla fall till en utdragen diskussion mellan främst stadsdirektör Jan D. Oker-Blom och Kari Hagfors om förfaringssätt och tolkningen av begreppen eget aktiekapital och fritt kapital.

Också på den punkten godkändes stadsstyrelsens förslag ändå enhälligt, men med ett tillägg från Kari Hagfors om att fullmäktige i framtiden ska få information om Valkom Hall Ab:s officiella bokslut.