THL:s utredning stöder uppfattningen att barn inte sprider viruset i lika hög grad

En utredning gjord av Institutet för hälsa och välfärd stärker uppfattningen om att barn inte sprider coronaviruset i samma utsträckning som vuxna. Bild: Jeanette Östman/SPT

En utredning gjord av Institutet för hälsa och välfärd, THL, stärker uppfattningen om att barn inte sprider coronaviruset i samma utsträckning som vuxna. Sakkunnigläkare Emmi Sarvikivi säger ändå att man ännu inte kan dra några långtgående slutsatser.

Institutet för hälsa och välfärd har utrett smittspridningen i två skolor i Helsingfors. I skolan där indexfallet var en vuxen konstaterades infektioner hos 16 procent av de exponerade. Också 42 procent av familjemedlemmarna till personer som blivit smittade i skolan smittades.

I den andra skolan där indexfallet var ett barn med lindriga symtom observerades ingen smittspridning. Indexfall avser den första personen som smittats i en känd smittkedja.

– Det här är en utredning och inte forskning. Det går ännu inte att dra några slutsatser. Förvrängande faktorer spelade också in på resultatet, säger Emmi Sarvikivi, sakkunnigläkare vid Institutet för hälsa och välfärd.

I undersökningen av familjerna till personerna som smittats i skolan konstaterades infektioner, men ursprunget kunde inte med säkerhet identifieras. De kunde också ha uppstått på andra ställen än skolan.

Situationerna var dessutom olika bland annat vad gäller indexfallens ålder och symtombild och exponeringens längd.

– Men resultatet är förenligt med den tidigare uppfattningen att barn sprider smitta i mindre utsträckning, fortsätter Sarvikivi.

Sarvikivi framhåller att man inte kan dra slutsatser utifrån en enskild undersökning, men att det är viktigt att man fortsätter att samla information. Hittills har rapporternas resultat ändå pekat åt samma håll.

I undersökningen testades skolelever och personal som exponerats för coronaviruset.

Mer läsning