Studerande tvingas ta större ansvar för sin ekonomi

Just nu sitter många ungdomar med räknaren i handen och försöker få plus och minus att gå ihop. Förändringarna inom studiestöden och bostadsbidragen gör att många måste tänka om när det gäller ekonomin.

Från och med i tisdags omfattas studerande av det allmänna bostadsbidraget. Det innebär att studerande får bostadsbidrag på samma villkor som alla andra. Förändringen genomförs samtidigt som studiestödet sjunker från drygt 330 euro i månaden till 250.

Studielånets belopp blir däremot större, och till den som slutför sina studier inom tidsfristen betalas en del av lånet tillbaka. Förändringen innebär att den studerande måste ta ett större ansvar själv för sin ekonomi. För några årtionden sedan lyfte de allra flesta studeranden studielån, som sedan betalades tillbaka i rask takt. Samhället såg ändå annorlunda ut då, med garanterat jobb efter examen. I dag är en akademisk examen eller yrkeshögskoleutbildning ingen garanti för ett jobb över huvud taget.

Beslutet att ändra i studiestödet och bostadstillägget har av regeringen motiverats med sparkrav, och en hel del kritik riktades mot förändringarna.

Positivt är att bostadstillägget hädanefter betalas ut också under sommaren. Det här innebär rimligtvis en lättnad för studerande att veta att man också under sommaren har en del av hyran tryggad. Alla får ju tyvärr inte sommarjobb utan måste kanske ty sig till föräldrarnas hjälp, en utväg som långt ifrån alla har.

Nackdelen är att bostadsbidraget inte påverkas enbart av den studerandes egna inkomster utan också av sambons inkomster. Personer som hör till samma hushåll måste ansöka om gemensamt bostadsbidrag.

Det drabbar dem som bor i kamratboende, en vanlig och ganska förmånlig bostadsform för studerande. Hädanefter betalar Folkpensionsanstalten ut bostadsbidraget för hela hushållet gemensamt.

Systemet innebär att hushållets "fattigare" boende blir beroende av sin sambos inkomster, ifall hen förvärvsarbetar eller är studerande med ett extraknäck, och därmed har högre inkomster.

Bor man tillsammans utan att ha ett samboförhållande kan man göra separata hyresavtal, för att inte räknas till samma hushåll. För hyresvärden innebär skilda kontrakt kanske besvär, men åtminstone för studenternas bostadsstiftelser torde det vara en självklarhet att erbjuda separata kontrakt.

Det gäller att vara noggrann med formuleringen i kontraktet. Enligt FPA:s regler kan man trots separata hyreskontrakt höra till samma hushåll om hyresgästerna enligt hyreskontraktet tillsammans är ansvariga för hyran.

Förändringen gynnar de som bor ensamma, och det leder antagligen att efterfrågan på ettor ökar. Små bostäder med en hyfsad hyra är redan nu svårt att få tag på och många måste inleda höstens studier med många frågetecken och en känsla av oro. Ska man hitta en bostad eller inte? Bor man i närheten av studieorten är det knappast ett problem att pendla, men hur gör du om du bor i Österbotten och nu ska inleda studierna i Arcada i Helsingfors?

Svårigheterna att hitta bra, förmånliga och centralt belägna bostäder har gjort att intresset för kollektivt boende ökar. Det är en form av boende som kan passa synnerligen bra under studietiden. Ensamhet är ett gissel i dag också bland unga och det är inte alltid så enkelt att skapa sig nya sociala sammanhang i en ny stad och i en ny skola.

FPA har meddelat att man förbereder sig på en rusning när ansökningarna om bostadstillägg rasar in, och man har uppmanat studerande att lämna in sin ansökan i god tid. I det här skedet väntar många ännu på besked om de får en bostad. Risken finns ändå att handläggningen kör ihop sig och att bidragen inte kan betalas ut i tid.

Så gick det i vintras när utbetalningen av utkomststöden flyttades från kommunerna till FPA. Väntetiderna innan bidragen betalades ut blev i många fall oskäligt långa. Vad gör man när pengarna är slut och hyran ska betalas?