Stora förändringar på gång i Nickby

Nickby centrum utvecklas kraftigt under de närmaste åren. De största förändringarna sker på västra sidan om Stora Byvägen, vid Nickby Hjärta och vid Sockengården.

Under 2018 inleds tillbyggandet av Nickby Hjärta och byggandet av Nickby Hjärtas daghem. Av gatuprojekten är de största den nya dragningen av östra delen av Storkärrsgränden så att den blir en gata, samt bussterminalen som ska byggas framför Sockengården vid Stora Byvägen. Renoveringen av Wessman-huset och huvudbiblioteket blir också klara under 2018.

Innan de här byggnadsarbetena inleds flyttas fjärrvärmeröret som går genom området. Grävarbetet börjar i december 2017 väster om Nickby Hjärta på området mellan skolan och flervåningshusen. I ett andra skede utförs grävarbete väster om Storkärrsgränden, och i ett tredje skede vid gång- och cykelvägen som vänder norrut vid skolcentrum. Fjärrvärmeröret flyttas så att det går under de blivande gång- och cykelvägarna.

Flyttarbetet utförs så, att gång- och cykelvägarna utsätts för minsta möjliga olägenheter. Avstängda trafikleder och omvägarna märks ut på området, och schaktet skyddas med staket. Flyttarbetet påverkar inte nämnvärt värmedistributionen i Nickby.

Grävarbetet utförs under vintern, så att de sista arbetena, som sådd av gräsmattor och eventuella asfalteringar görs under maj 2018 om vädret tillåter.

En noggrannare tidtabell och rutt för grävarbetet kommer att publiceras inom kort, likaså de andra utvecklingsprojekten kring Nickby centrum.