Stark tilltro till regeringens åtgärder bland finlandssvenskar

HANTERAT KRISEN. Den finlandssvenska medborgarpanelen ger ministrarna gott betyg för hur den har skött coronaepidemin. Bild: Kristoffer Åberg

Stödet och förståelsen för regeringens åtgärder mot coronaepidemin är mycket stark bland finlandssvenskarna. Regeringens svenskspråkiga ministrar får toppbetyg.

Stödet bland finlandssvenskar för tillämpningen av beredskapslagen är mycket starkt visar barometern Den finlandssvenska medborgarpanelen som publicerade sina senaste resultat på onsdagen.

Hela nio av tio finlandssvenskar anser att det var rätt beslut att bestämmelserna i beredskapslagen började tillämpas.

Även stödet för de olika åtgärder regeringen vidtagit med hänvisning till beredskapslagen är stort. Bland annat anser 88 procent av finlandssvenskarna att beslutet att stänga skolorna var rätt och 95 procent anser att förbudet mot folksamlingar på över tio personer var bra eller mycket bra.

– Resultaten är inte så överraskande. Finlandssvenskarna förhåller sig inte speciellt annorlunda än landets finskspråkiga befolkning till regeringens agerande, säger forskare Marina Lindell vid Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi som sammanställt resultaten.

– Det är ändå viktigt att komma ihåg att undersökningens resultat gäller situationen den 2 april. Åsikterna kan givetvis förändras ju längre vi lever med åtgärderna, säger Lindell.

En generell iakttagelse är att kvinnor och äldre uppger lite mer stöd för åtgärderna än vad män och yngre gör.

Undersökningen visar även att oron för epidemin och för covid-19 är aningen större bland kvinnor än bland män och att yngre är mindre oroliga än äldre.

Starkt stöd för beslutsfattare

Statsminister Sanna Marin, regeringen, presidenten och de centrala myndigheterna får också goda betyg för sin hantering av epidemin. Nio av tio finlandssvenskar bedömer Marins handlande som bra.

Regeringens två finlandssvenska partiledare, SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson och Vänsterförbundets ordförande, undervisningsminister Li Andersson får bägge goda betyg. Henrikssons arbete bedöms som bra av 82 procent av finlandssvenskarna. Motsvarande tal för Andersson är 78 procent.

Även avvägningen mellan folkhälsan och ekonomin i arbetet med att begränsa spridningen av coronaviruset har lyckats bra enligt finlandssvenskarna.

Medan 56 procent anser att avvägningen är väl genomförd anser 20 procent att regeringen tagit för lite hänsyn till ekonomin i förhållande till folkhälsan. Det är främst yngre personer som är bekymrade för landets ekonomi.

70 procent av kvinnor och 60 procent av män är oroade över coronaepidemin. Äldre personer är mer oroliga än yngre. Mest orolig är man i Nyland, följt av Åboland och Österbotten. I dessa regioner är epidemin också mest utbredd i dagsläget. Minst oroliga är man på Åland.

Hela 93 procent tycker att tillämpningen av beredskapslagen är en bra åtgärd. Kvinnorna är något mer positiva än männen till beredskapslagen.

Skolstängningen var en bra åtgärd anser 88 procent av finlandssvenskarna. Stödet är något starkare hos kvinnor än hos män.

Inte mindre än 95 procent anser att uppmaningen till personer över 70 år att stanna hemma var bra åtgärd. Minst nöjda är 70–80-åringarna, men även av dem förhåller sig 88 procent positiva till åtgärden.

En stor majoritet, 95 procent, tycker att förbudet mot folksamlingar på över tio personer varit en bra åtgärd. Trots att stödet är svagast bland de yngre anser över 90 procent av de yngsta att det varit en bra åtgärd.

95 procent av dem som deltog i undersökningen tycker att det var rätt att stänga Finlands yttre gränser.

Som informationskällor i frågor som gäller coronaepidemin litar finlandssvenskarna mest på Yle (92 procent) följt av dagstidningar (78 procent) och radio (66 procent). Minst litar man på Facebook (13 procent), Instagram (8 procent), Youtube (8 procent) och Twitter (6 procent).

Barometern är en webbpanel bestående av cirka 4 700 svenskspråkiga i åldern 18–85 år från hela landet (inklusive Åland).

Barometern gör återkommande undersökningar av finlandssvenskarna och deras språkvanor, värderingar, attityder och reaktioner på samhällsutvecklingen.

Covid-19-enkäten skickades till 4 600 personer torsdagen den 26 mars. Dagen innan hade regeringen beslutat om reseförbud mellan Nyland och övriga regioner i Finland. Datainsamlingen pågick fram till 2 april. Totalt 74 % svarade på enkäten.

Mer läsning