Stadsfullmäktiges beslut har konsekvenser för företagen

Största delen av de beslut som kommunfullmäktige fattar påverkar företagens verksamhetsmöjligheter. Därför lönar det sig för beslutsfattarna att tänka på beslutens konsekvenser för de företag som verkar i Borgå.  Viktiga ärenden är till exempel stadens upphandlingar, markanvändningspolitik samt avfallshanteringen.

Om besluten påverkar företagen negativt, påverkar de även andra: kunder, arbetstagare och till syvende och sist staden, via bortfall av skatteinkomster.

Borgå företagares styrelse hoppas att man diskuterar denna konsekvensfråga under kommunalvalskampanjerna samt att de nyinvalda fullmäktigeledamöterna minns detta under sitt arbete. Ett systematiskt sätt att bedöma beslutens konsekvenser på företagen betyder att tjänstemännen förbinder sig till det och att beslutsfattarna följer upp.

Bedömningen betyder inte att besluten fattas på företagens villkor. Bedömningen minskar på risken för dåliga beslut för företagen. Ibland räcker det bra att man över huvud taget tar en funderare kring frågan. Men ju viktigare beslut, desto grundligare konsekvensbedömning behövs.

Företagarföreningen önskar att bedömning av konsekvenserna för företagen anammas i kommande fullmäktige som ett systematiskt led i beslutsfattandet.

De personer som bereder besluten får gärna vända sig till föreningen. Den lokala företagarorganisationen är alltid den mest naturliga partnern kring diskussioner och beslut om kommunens livskraft. Företagarorganisationen representerar alla företagare i sina utlåtanden.

Mikko Ahtiainen vice ordförande, Borgå företagare rf