Staden står för miljonnotan – reklamerar inte fuktskadat skolbygge

RENOVERAS. Tio år gamla Albert Edelfeltin koulu renoveras på grund av problem med inomhusluften. Borgå stad gjorde en reklamation till byggföretaget, men i det här skedet låter man saken bero i brist på vattentäta bevis. Bild: Ksf-arkiv/Kristoffer Åberg

Borgå stad borde gå på expertutlåtandet och avstå från att göra domstolssak av de påvisade bristerna i Albert Edelfeltin koulus skolhus. Det antecknade stadsstyrelsen för kännedom vid sitt möte i måndags.

Albert Edelfeltin koulus elever är utlokaliserade i baracker efter att problem bland annat med inomhusluften uppdagades i fjol. Renoveringsarbetena pågår just nu i det tio år gamla skolhuset i Näse. Plussar man kostnaderna för underhållsreparationer med kostnaderna för alla brister som måste åtgärdas stannar slutsumman på cirka 1,8 miljoner euro.

Det var i fastighetsbesiktningen 2019 som man upptäckte att det förekom brister i skolhuset som eventuellt kunde kopplas till själva byggprocessen. Det ledde till att Borgå stad i maj 2019 gjorde en reklamation av byggarbetena i Albert Edelfeltin koulu och kallade in en utomstående expert för att gå igenom dokumentationen under byggtiden.

Mötte problem

FCG Design och planering Ab konstaterar i sin genomgång att det fanns problem bland annat med väderskyddet och fukthanteringen under byggtiden. Trots det kan man inte direkt fastställa ett orsakssamband mellan brister i fukthanteringen på byggarbetsplatsen och fuktskador och försvagar kvaliteten på inomhusluften.

ICKE LÖNT. Det är mycket osannolikt att byggentreprenören skulle betala ersättningar till Borgå stad, det baserat bland annat på utlåtandet från en utomstående expert. Bild: Ksf-arkiv/Kristoffer Åberg

Lokalitetsdirektör Mikko Silvast konstaterar att det uppstod oväntade problem i byggskedet.

– Till exempel under snöstormen i november år 2008 brast väderskydden och även inomhuslokalerna var täckta av snö, säger han i ett pressmeddelande.

Bytte ut plattor

I det skedet reagerade stadens byggarbetsövervakare och gick igenom problemplatser med entreprenören som gjorde förbättringar och reparationer. Bland annat byttes mögliga gipsplattor byttes ut mot nya.

Till exempel under snöstormen i november år 2008 brast väderskydden och även inomhuslokalerna var täckta av snö.

Med expertutredningen som grund beslutade stadsstyrelsen i måndags att gå på stadsdirektör Jukka-Pekka Ujulas förslag: åtminstone i det här skedet låter man bli att föra ärendet vidare och väljer att inte göra upp med byggföretaget i domstol.

– Det kan vara omöjligt att påvisa att de korrigerande åtgärderna inte skulle ha varit tillräckliga. Inte heller går det att bevisa att staden inte skulle ha haft all relevant information från byggtiden när den tog emot byggnaden, säger Mikko Silvast.

FUKTIGT. Det brast bland annat i väderskyddet och fukthanteringen när Albert Edelfelting koulu byggdes. Enligt Borgå stads jurist är det svårt att bevisa i domstol och stadsstyrelsen beslutade i måndags att anteckna ärendet för kännedom. Bild: Ksf-arkiv/Kristoffer Åberg

"Ersättningar osannolika"

Inne på samma linje är stadsjurist Olli Ojanperä som menar att det är både svårt och dyrt att föra ärendet i domstol.

– Det är mycket osannolikt att byggentreprenören skulle betala ersättningar. Bevisbördan ligger hos staden som borde påvisa entreprenörens grova vållande och dessutom påvisa att staden inte skulle ha haft möjlighet att upptäcka felen, säger Ojanperä.

Det är mycket osannolikt att byggentreprenören skulle betala ersättningar. Bevisbördan ligger hos staden.

Stadsstyrelsen var enhällig och antecknade kartläggningen av problemen i Albert Edelfeltin koulu för kännedom. Man fastställde också slutsatsen att redogörelsen av den gamla byggnadsentreprenaden inte ger anledning till fortsatta åtgärder.

Renoveringarna i Albert Edelfeltin koulu har kommit i gång och genomförs enligt stadens nya praxis. Sedan 2015 har Borgå stad fäst särskild vikt vid kvalitetskontrollen på byggarbetsplatser, till exempel utförds alla tak- och fasadarbeten under väderskydd. En sakkunnig för sunda hus (konceptet Terve talo) gör kontrollbesök under byggtiden.

Mer läsning