Staden kan inte strunta i problemen

Bild: Kristoffer Åberg

Uppenbara fel och brister, framför allt hälsovådliga fel måste åtgärdas omgående!

Ett stort Tack till chefredaktör Helén Kurri som i sin ledare (ÖN 172) tar upp frågan om Borgå stads hantering av framför allt skolbyggnader med dålig eller direkt hälsovådlig inomhusluft och hur nonchalant berörda parter, elever, lärare samt övrig personal behandlas. Ledaren tar mycket sakligt fram de mest akuta problemen och ställer en hel rad med frågor till de ansvariga inom stadens ledning. Jag är tyvärr rädd för att de flesta frågorna blir obesvarade eller att man konstaterar att det görs utredningar för att ta fram välplanerade åtgärder.

Att frågan nu (igen) aktualiserats beror på den skrämmande situation som nu råder i Hindhår skola. Redaktör Stina Jäderholm har i samma tidning en artikel som beskriver vardagen i skolan och hur illa det verkligen är ställt.

Först när föräldrarna till en drabbad elev kunde visa upp ett läkarintyg från Barnkliniken på att han omgående måste flyttas till en annan skola eller få hemundervisning för att över huvud taget kunna tillfriskna börjar staden (kanske) reagera på "allvar".

På ett möte där Borgå föräldraförening och stadens ansvariga träffades diskuterades läget. Närmast skyllde lokalitetsledningen ifrån sig och ansåg att det är lokalservicens fel att fastigheterna inte har skötts på rätt sätt. Om Hindhår skola vore den enda skola som drabbats skulle det kanske vara statistiskt försvarbart att det kan uppstå problem i skötseln av skolor och fastigheter. Men faktum är tyvärr att nästan alla skolor och utrymmen som sköts av staden har drabbats av samma problem.

Bland annat skriver tidningen Uusimaa (17.2) om att daghemmet i Hornhattula, färdigställt 2008, måste genomgå omfattande reparationer efter att man konstaterat att bland annat golvmattorna måste bytas ut för att de limmats på icke tillräckligt torr betong och att använt lim börjat reagera på grund av fukten i golvet och avger giftiga gaser.

Östnyland berättade (25.11.2016) om de problem som fanns i Gammelbacka skola där man i många år lidit av dålig inomhusluft. Det konstaterades att det fanns kreosot, ett cancerframkallande ämne, i inomhusluften, men att halterna var så små att det inte fanns någon fara för de som vistades i skolan.

Rektor Johan Öhberg ställde sig då mycket tvivlande till stadens uttalande och mycket riktigt konstaterades det att till exempel matsalen var så illa däran att det inte var tryggt att vistas där.

Problemen i stadens fastigheter är många och säkert svåra och dyra att lösa men det betyder inte att man kan strunta i problemen.

Uppenbara fel och brister, framför allt hälsovådliga fel måste åtgärdas omgående!

För en utomstående som endast har lokala medier att ty sig till för att försöka förstå vad som händer i Borgås fastigheter har det utkristalliserats en gemensam nämnare för detta nonchalanta sätt att hantera saker som kan påverka ett flertal människor negativt för hela livet: stadens lokalitetsdirektör figurerar i 99,9 procent av fallen!

Anders Hollmerus farfar till två mögel- och barackskolade barnbarn, Borgå

Mer läsning