Social- och hälsovården spränger ramarna

SPECIALSJUKVÅRD. Borgå har reserverat allför litet, drygt 58 miljoner euro, för specialsjukvården 2019. Bild: Kristoffer Åberg

Kostnaderna för den specialiserade sjukvården är igen mycket högre, över tre miljoner euro, än beräknat.

Social- och hälsovårdsnämnden i Borgå har för sin del godkänt sektorns budgetförslag för 2019. Sektorns utgiftsram ligger på 162,4 miljoner euro och budgetförslaget på 166,5 miljoner euro. Skillnaden är dryga 4 miljoner euro.

Närmast är det kostnaderna för specialiserad sjukvård som spränger ramarna med över 3 miljoner euro. Dessutom blir Borgås betalningsandel för samjouren dubbelt så stor som man räknat i ramen.

Budgetförslaget ger beredskap för kostnadsökningar också inom andra köpta tjänster, bland annat till följd av den kommande löneuppgörelsen. För anstaltsvård inom specialomsorger har man reserverat nästan 250 000 euro och för personlig assistans till funktionshindrade 175 000 euro mera än i budgeten för innevarande år.

Nya tjänster

I budgetförslaget föreslås att barn- och familjetjänsterna anställer en psykolog och en ergoterapeut inom medicinska rehabiliteringstjänster för barn samt en socialarbetare för servicehandledning inom socialarbete för barnfamiljer.

En ny socialhandledare föreslås bli anställd inom Socialjouren i östra Nyland och lönekostnader delas mellan kommunerna. Skyddshemmet ska få en handledare till, men den tjänsten finansieras i sin helhet av THL.

I förslaget finns också en ny sjukskötartjänst vid hälsostationen och en ny tandskötartjänst som kan göra det möjligt att inleda kvällsmottagning i Näse.

Inom äldreomsorg och handikappservice fortsätter arbetet med att utvidga utbudet av tjänster som stöder boende hemma. Personal överförs från dygnet runt tjänster.

Enligt budgetförslaget inrättas också en ny tjänst som vårdarbetsdirektör.

Om de nya tjänsterna godkänns har social- och hälsovårdssektorn 2019 185 tjänster och 659 arbetsavtalsförhållanden, sammanlagt 844 personer. ÖN