Snöplogningen i Sibbo gav många kommentarer

VINTERUNDERHÅLL. Även nästa år kommer Sibbo att göra en enkät om vad kommuninvånarna tycker vinterunderhållet. Svaren ska jämföras med resultaten man fick in i år. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Sibbo kommun genomförde på våren en enkät för att mäta hur nöjda kunderna är med vinterunderhållet.

Ungefär tvåhundra personer deltog i enkäten och man fick svar från alla fem områden för vinterunderhåll i kommunen (se faktaruta). Områdena omfattade det gatunät som är i kommunens ägo och de hade grupperats enligt nuvarande entreprenadsområden.

Syftet med enkäten var att kartlägga hur nöjda kunderna var vinterunderhållet, det vill säga med bland annat plogning, sandning, belysning och renlighet. Enkäten upprepas nästa vår. Svaren används som grund för att kartlägga nivån på vinterunderhållet och för att styra resurser till platser där de behövs.

Eriksnäs och Sandbackavägens företagsområde.

Myras.

Nickby gård, Östanåparken och Ådalen.

Nickby centrum, Tallmo och Lönnbacka.

Söderkulla, Tasträsk och Hansas.

Snövallar och sandhögar

Enkäten fick varierande antal svar i de olika områdena. Skillnaden mellan svarsmängderna beror sannolikt åtminstone delvis på att områdena är olika stora. Mest svar kom in från Söderkulla, Tasträsk och Hansas.

Den överlägset största mängden respons fick kommunen om följande saker: tajmningen av snöplogningen, snövallar som gör gatorna smalare och prioriteringen av de leder som skoleleverna använder. I svaren tog man även upp tiden det tar att transportera bort sandhögar efter vintern. Deltagarna gav också respons om skräpkorgarnas tömningsintervall och reparationstiderna för gatubelysningen.

Till exempel i Nickby centrum, Tallmo och Lönnbacka upplevde de som svarade att nivån på plogningen och halkbekämpningen var måttlig i genomsnitt.

När vinterunderhållet planeras i fortsättningen kommer man att beakta svaren i enkäten. Läget följs upp med hjälp av bland annat nya enkäter.

Även behovet av att klargöra ansvarsfördelningen mellan kommunen, NTM-centralen och olika fastighetsägare kom upp i enkäten. Svararna poängterade också att alla kommuninvånare bär ansvar för den gemensamma miljön och bör jobba för att hålla sin omgivning ren och trevlig. Några praktiska exempel är att man plockar upp hundbajs och för sitt eget skräp till skräpkorgen. De här frågorna kommer att tas upp i kommunens information till invånarna.

LÄNK: Här kan du bekanta dig närmare med enkätresultaten.