Småbarnspedagogiken under lupp

SVÅRT. Småbarnspedagogiken och dagisverksamheten granskas nu i Lovisa. Bild: Kristoffer Aberg

En budget som inte får växa i kombination med allt större krav och behov. Lovisa stads utredning inom småbarnspedagogiken pekar på ett svårt pussel.

Det finns en del problem att lösa i Lovisa stads daghemsverksamhet, visar utkastet till en utredning kring småbarnspedagogiken i Lovisa. Utkastet, som publicerades den 30 april, pekar bland annat på resursbrist, sjukfrånvaron och för få daghemsplatser.

Trångt om plats

Utredningen visar bland annat att det finns en ökad efterfrågan på daghemsplatser, men att det samtidigt råder platsbrist på många enheter. Bland annat påpekar man att det särskilt på våren är svårt för daghemsföreståndarna att få alla nya barn placerade. Också sjukfrånvaron ökar bland personalen.

Samtidigt finns det behov av längre öppettider och ökade stödåtgärder för barnen. Chefen för småbarnsfostran Pia Nyström, som gjort utredningen, skriver ändå att resurserna är begränsade, där man fått i uppdrag att göra upp en budget med en nollprocentig ökning i kostnaderna. Från och med hösten 2018 står också Lovisa inför det lagenliga kravet att erbjuda kvälls- och veckoslutsvård och nattvård.

Sofia Hoff, tf. chef för småbarnspedagogiken i Lovisa, säger (i Nyströms frånvaro) att det är en svår ekvation.

– Det har i flera år varit så att dagvårdsansökningarna trillar in under året så att platserna fylls på hösten. Så får vi nya ansökningar på våren. Det har tvingat oss att utöka vissa gruppstorlekar från två till tre vuxna. Det är ändå ingen långsiktig lösning, säger Hoff.

Hon påpekar samma som i utredningen: att platsbristen är ganska ojämnt fördelad. Vissa enheter börjar närma sig gränsen till för små.

– Det har tvingat oss att erbjuda plats lite längre från hemadressen. Det är lite svårt, särskilt eftersom avstånden kan vara långa.

Bygga nytt

I nuläget finns inget daghem som erbjuder nattvård, men man har kvällsvård i Tessjö daghem och veckoslutsvård i Forsby daghem. Tanken är att erbjuda nattvård i Forsby daghem från den 1 augusti, främst för att daghemmet är det enda som redan nu tekniska möjligheterna. Bland annat krävs brandvarnare som är kopplade direkt till larmcentralen.

Man konstaterar ändå att Lovisa centrum behöver skiftesvård, och att Lovisa skulle behöva ett nytt daghem i centrum. Det finns redan pengar reserverade för ett större daghem som aldrig byggdes.

Sofia Hoff säger att tanken inte skulle vara att plocka bort någon annan enhet, utan att specifik bygga ett daghem som fungerar för nattvård, och dessutom geografiskt ligger på en lämplig plats.

– Tanken vore just att den enheten skulle betjäna flera med tanke på skiftesdagvården.

Mot framtiden

Summerat beskriver Hoff situationen som komplicerad: man dras med större krav och, om lagförslaget går igenom, högre lönekostnader i och med högre utbildad personal.

– Det är svåra problem att lösa med en budget som inte blir större.

Trots problem finns det en hel del positivt med dagisverksamheten i Lovisa. Hoff pekar bland annat på att man inte begränsat den subjektiva rätten till dagvård och att man inte utökat gruppstorlekarna till det som lagen tillåter. Samtidigt ligger enheterna ofta på natursköna platser.

Nu ligger utmaningen i att anpassa verksamheten till stadens strategi, bland annat att få fler barnfamiljer.

– Vi har fin småbarnspedagogik i Lovisa, och det vill vi gärna lyfta fram också om man tänker på stadens strategi.

Utredningens utkast finns till påseende på Lovisa stads webbplats fram till den 13 maj. Där hittas också mera detaljerad information. Utkastet behandlas i bildningsnämnden i slutet av maj.