Sluta rådda med Vårberga skola!

Det var med både ilska och uppgivenhet som vi föräldrar läste bildningsdirektörens meddelande den 12 november om att vi efter bara tre år i vår nya skola igen tvingas till förändringar.

Unga familjer väljer sin adress på basen av tillgången till daghem och skolor. Vi kan inte acceptera att ständigt bli behandlade som flyttbara spelpjäser av staden.

Vårberga Hem och Skola rf representerar familjerna både i och utanför centrum. Vi kräver att vi får tid att bygga upp vår nya skola som fungerar bättre och bättre för varje år tack vare en motiverad personal.

I utredningen gällande trängseln i Kantelehuset vill vi föra fram följande synpunkter: Vi förutsätter att Vårberga skola förblir en skola för klasserna ett till sex; Vi är beredda att leva med ett större elevantal under några år, förutsatt att staden i stället bidrar resurser för en utökad personal. Fler elever förutsätter fler vuxna i skolan oberoende var barnen är.

Det absolut bästa alternativet vore att bygga tilläggsutrymmen för Vårberga skola och Kevätkummun koulu. Vi hoppas att tjänstemännen utreder olika alternativ till tilläggsutrymmen för de båda skolorna i Kantelehuset. Borgå stad förväntar sig en ökning i invånarantalet under de kommande åren och områdena kring Vårberga byggs ut i rask takt. Detta betyder att elevantalen i de båda skolorna troligtvis ökar i framtiden. En hållbar och långsiktig lösning är att bygga tilläggsutrymmen för skolorna. Detta gynnar även tillväxten i områdena kring Vårberga.

Eftersom vi är väl medvetna om att byggandet av tilläggsutrymmen är både kostsamt och en lång process vill vi lyfta fram alternativet att i framtiden flytta Kantelehusets förskolor till något av de närliggande daghemmen. En möjlig flytt av förskolan bör vara välplanerad och får inte göras med brådska. Vi uppmanar tjänstemännen att utreda möjligheterna till detta. Föräldraföreningen är medveten om att det är gynnsamt att förskolan verkar i samma utrymmen som skolan, men i en situation med akut utrymmesbrist anser föräldraföreningen att det viktigaste är att få behålla en skola för klasserna ett till sex i Vårberga. Förskolebarn är framtida skolbarn varför detta gynnar även dem. Vi tror att man kan uppnå ett gott samarbete mellan skolan och förskolan även om de verkar i olika byggnader nära varandra. De kvadratmetrar som via det föreslagna arrangemanget blir lediga ska fördelas rättvist mellan Vårberga skola och Kevätkummun koulu.

Vårberga Hem och skola rf har med rädsla och vemod följt med diskussioner på sociala medier om förslag att flytta bort elever från Vårberga skola och sammanslå klasser för att på så sätt ge mera utrymme till Kevätkummun koulu. Vi vill poängtera att Vårberga skola behöver sina nuvarande utrymmen för att i framtiden kunna vara verksam och levande. Vi anser att dylika förslag kan bygga en klyfta mellan de två skolorna som i dagsläge har ett väletablerat och gott samarbete. Kantelehusets främsta styrka är tvåspråkigheten.

Petra Pettersson Sofie Lustig, Emma Haglund Helén Hägglund Rebecka Grönroos Jenna Rask-Backman Ida Stepanow Sandra Östergård Vårberga Hem och skola rf

Mer läsning