Skolskjutsprinciperna revideras under hösten

Det är tråkigt att höra att föräldrarna upplever att stadens service inte har fungerat som den ska och detta har vi redan tagit upp med bildningsbyrån.

Vi tackar för föräldrarnas frågor och feedback gällande skolskjutsarna i Borgå (ÖN 25.8). Gärna vill vi öppna upp hur vi resonerar i nämnden. 

Skolskjutsarna utgör en del av den service bildningssektorn erbjuder.

Rätten till skolskjuts regleras i paragraf 32 i lagen om grundläggande utbildning, därutöver kan en kommun ha egna kompletterande beviljningsgrunder. Borgå stads principer för skolskjuts finns att tillgå på stadens hemsidor och där kan man bland annat läsa att vi i Borgå beviljar skolskjuts för elever i förskolan och årskurserna 1-2 i grundskolan redan då avståndet mellan hem och skola är längre än tre kilometer trots att lagen förutsätter detta först vid fem kilometer.

I principerna regleras också den maximala tid en skolskjuts får vara samt övriga grunder som kan påverka rätten till skolskjuts, till exempel farliga vägavsnitt. Vilka de farliga vägavsnitten är i Borgå fastställs av bildningsnämnden. Rätten till skolskjuts kan enligt lagen uppfyllas antingen som skjuts med allmänna fortskaffningsmedel, med beställd trafik eller som ett understöd för transport eller ledsagande till vårdnadshavarna. 

Nämndens strävan är att ordna skolskjutsarna på bästa sätt för alla elever oberoende av var de bor. Ändå måste detta alltid ske med hänsyn till de ekonomiska ramar som gäller för hela bildningssektorn och staden som helhet. Det här är inte alltid en lätt ekvation och prioriteringsfrågorna är ibland svåra. Hur ska vi fördela de begränsade resurserna? Hur mycket på undervisningens innehåll, lärare och material och hur mycket på kringtjänster som fastigheter, mat och skjutsar?

Det är tråkigt att höra att föräldrarna upplever att stadens service inte har fungerat som den ska och detta har vi redan tagit upp med bildningsbyrån. Vi kommer under hösten också att revidera skolskjutsprinciperna som den förra nämnden godkände i mars 2016 och då kommer också en uppdatering av de farliga vägarna att ske så att eventuella tidigare felbedömningar kan åtgärdas.

Hur farliga vägarna är bedöms enligt nationellt överenskomna kriterier, men trafik finns överallt och därmed kan en väg vara potentiellt farlig för en elev också även om den inte är klassificerad som sådan. I de fall reglerna inte medger beställningstrafik ligger det på föräldrarnas ansvar att avgöra om barnet kan klara av resan själv och vid behov själv ordna med alternativ transport. 

I nämnden utgår vi ifrån att logistiken inom staden också för skolskjutsarnas del kommer att förbättras då staden anställer en logistiker med ansvar för koordinering av alla transporter i staden.

Ta gärna kontakt med oss nämndmedlemmar också direkt med feedback eller frågor. All feedback ger oss värdefull information om hur vi kan utveckla tjänsterna så de motsvarar användarnas behov på bästa sätt. Våra kontaktuppgifter finns på stadens hemsidor. Samarbetet med kommuninvånarna är mycket viktigt för oss!

Catharina von Schoultz ordförande (SFP) Markus Hammarström vice ordförande (SDP) Nea Hjelt (Saml)

Sanna Kivineva (De gröna)

Anne Korhonen (C)

Marianne Korpi (SDP)

Mikael Kulju (SFP)

Pete Lattu (De gröna)

Hanna Lönnfors (SFP)

Janne Ranta (Saml)

Thomas Svedberg (SFP)

medlemmar, bildningsnämnden i Borgå