Skolnätet i byarnas stad skall bevaras

Vi förstår att stadens ekonomiska situation kräver åtgärder, men planen att söka besparningarna från byarnas skolor och daghem är fel.

Lovisa stad har i sin strategi för 2017-2022 fattat beslut att " Vi erbjuder högklassig småbarnspedagogik och utbildning på två språk både i centrum och i bycentrumen."

Nu, vid första bakslaget i ekonomin, vill tjänstemän i Lovisa genast agera mot strategin och slopa Pernå kyrkoby skola, daghem samt två andra byskolor och ett daghem.

Bildningsnämnden tog i sitt möte den 25 september starkt, med rösterna 8-1, ställning till att hålla sina löften om att bevara skolnätet, och också följa stadens strategi. Vi hoppas att detta klara beslut reflekterar beslutsfattarnas vilja också i stadsstyrelsen och i stadsfullmäktige. Detta för att hålla hela Lovisa lockande och livskraftigt.

Det är ett faktum att stadens barnantal är sjunkande. Enligt stadens statistik minskar lågstadieelevernas antal med 160 elever 2019-2024. Centrumskolornas andel av dessa är 150 elever (Generalshagen 83 elever och Harjunrinne 67 elever). Byskolornas elevantal hålls alltså relativt stabilt, endel har till ochmed en växande prognos. Statistiken visar att centrumområdet inte är lockande för barnfamiljer. Antalet barn under skolåldern i förhållande till den övriga befolkningen är betydligt mindre i centrum än i de övriga bycentrumen.

Med ekonomiska skäl kan man inte motivera indragningen av vår byskola. Skolbyggnaden är frisk, byggd i stock, och har inte ett större behov av reparationer. Största delen av eleverna tar sig till fots till denna skola, vilket vi föräldrar gillar. Barnen får motion och skoldagarna hålls rimligt långa. Kostnaderna för skoltransporterna kommer att stiga vid en indragning av skolan. Under denna tid då det pratas massor om klimatförändring, och att barn inte rör på sig tillräckligt, känns det ansvarslöst att sätta dessa tiotals barn på en buss eller i en taxi. En stor del av personalen bor dessutom nära skolan varför vi kan konstatera att det handlar om en klimatvänlig skola.

Sammanslagningen av Pernå kyrkoby skola med Forsby skola skulle skapa en skola för drygt 100 elever vilket skulle kräva två nya undervisningsgrupper samt lärartjänster. Samma antal lärartjänster som vår skola nu har. Ingen besparing här. I det nya tvåspråkiga skolcentret i Forsby finns det utrymmen för tio grundundervisningsgrupper, varav sex finska och fyra svenska. Det nya skolcentret skulle alltså från första början vara för litet. Både de finska och svenska eleverna skulle lida av trängseln. Forsby och Pernå kyrkoby har inte ett sjunkande barn antal vilket leder till att trängseln skulle bli bestående.

Pedagogiska skäl kan inte heller användas mot vår skola. Byskolan har till 100 procent kompetenta lärare. Klasserna har 13-17 elever, vilket är i linje med medeltalet i andra skolor. Barnen i byn väljer närskolan, även barn med finska som modersmål har valt denna skola, de uppskattar det nära läget samt skolans storlek.

Det har hela tiden flyttat in barnfamiljer till Pernå kyrkoby. Skolans elevprognos är inte sjunkande. Om tjänsterna för barnfamiljerna, skolan och daghemmet dras in skapar man en till döende by, då barnfamiljer inte längre väljer att flytta hit då viktiga tjänster saknas.

Vi förstår att stadens ekonomiska situation kräver åtgärder, men planen att söka besparningarna från byarnas skolor och daghem är fel. Om skolnätet skall anpassas enligt det sjunkande barnantalet borde åtgärderna förverkligas där barnantalet sjunker mest, i centrumskolorna. Offra inte byskolorna för inbillade besparningar eller för att fylla centrumskolorna.

Heidi Pirhonen, ordförande, Pamela Westerlund, sekreterare, Pasi Korhonen, kassör, Hem och skola i Pernå kyrkoby

Mer läsning