Skattebetalarna får ta smällen för vårdreformen

MINDRE I HANDEN. Vårdreformen väntas höja skattesatsen i Borgå. Bild: Kristoffer Åberg

Borgåborna får gräva djupare allt djupare i börsen när vårdreformen blir verklighet.

Staden uppskattar att årsbidraget och verksamhetsresultatet kommer att försvagas med drygt 13 miljoner euro enbart på grund av vårdreformen. Det motsvarar en höjning av den kommunala skattesatsen med 1,5 procentenheter. I dag är skattesatsen 19,75 procent.

Stadsstyrelsen ska behandla förslaget till budgetram för 2017 på måndag. Den här gången tittar man också ramarna för 2018 och 2019. Meningen är att social- och hälsovårdssektorns uppgifter förs över till landskap 2019.

– De beräkningar vi gjort om reformens konsekvenser bygger på uppskattningar som presenterats i samband med den riksomfattande beredningen. Det som gör uppskattningen svår är att det inte finns en lösning på hur reformen ska finansieras. Det har inte heller gjorts några konsekvensbedömningar, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

I budgetramen för 2017 räknar man med ett underskott på 6,3 miljoner euro. Underskottet väntas stiga till ungefär 20 miljoner euro 2019.

Nettoeffekten kommer sannolikt att ligga vid noll. Vi beaktar förändringarna i stadsdirektörens budgetförslag i höst.

Statsandelarna minskar

Årsbidraget i budgetramen är 14 miljoner euro. Nettoinvesteringarna väntas stiga till 35 miljoner euro. Det ger ett finansieringsunderskott på 21 miljoner euro. Metoderna att täcka det är att höja skatterna, öka låneupptagningen eller att ytterligare skära i utgifterna. Skatteinkomsterna väntas öka med 2 miljoner euro 2017.

– Det har skett och ska ske betydande förändringar i statsandelarna, de minskar med 3,8 miljoner euro nästa år. De extra nedskärningarna i statsandelarna åren 2012–2019 innebär att Borgå mister sammanlagt 107 miljoner euro, säger finansdirektör Raija Vaniala.

Hon kan ännu inte bedöma vilka minskningar i personalutgifter och skatteinkomster konkurrenskraftsavtalet för med sig.

– Nettoeffekten kommer sannolikt att ligga vid noll. Vi beaktar förändringarna i stadsdirektörens budgetförslag i höst.