Ska Salpar skola och Gumbostrands skola läggas ner? Sparlista med redan avfärdade förslag väcker bestörtning i Sibbo – politiker beklagar händelsen

INGA STÄNGNINGSPLANER. Politikerna i Sibbo verkar vara överens om att både Gumbostrands skola och Salpar skola ska fortsätta. Bild: Kristoffer Åberg

Den offentliga beredningstexten om hur bildningssektionerna ska ta ställning till sparåtgärder var med sina förslag om snabba skolnedläggningar en kalldusch för många Sibbobor. Texten visade sig snabbt vara felaktig men varifrån kom sparlistan? Kommunstyrelsens ordförande svarar.

"Åtgärd: Gumbostrands skola läggs ner. Eftersträvad besparing: 300 000 euro/år. Förverkligande och tidtabell: Ett politiskt beslut fattas i ärendet våren 2021 och skolan kan eventuellt läggas ner hösten 2022." Den här texten kunde ännu på tisdagen läsas i svenska bildningssektionens föredragningslista inför motet på torsdag. För Salpar skola fanns en motsvarande text och enligt undervisningschefens beslutsförslag skulle sektionen föreslå för bildningsutskottet att sparåtgärderna förverkligas.

Men hallå, detdär är ju sjuka förslag.

Inte att undra på att mötet på förhand väckte bestörtning bland annat i gruppen Sibbo-Sipoo på Facebook: "Gumbo och Salpar stängas?? Tolkar jag det rätt...? Nu får man ju lite magsår av att läsa det där" skriver en debattör. "Men hallå, detdär är ju sjuka förslag" skriver en annan. Politikerna Heikki Vestman (Saml.) och Micaela Röman (SFP) går med i debatten för att gjuta olja på vågorna.

"Den där listan har inte beslutsfattarnas godkännande. I själva verket har fullmäktigegrupperna redan till stora delar avfärdat den. Varför listan ändå finns på sektionens föredragningslista borde man fråga tjänstemännen: det är oansvarigt. Alltså no worries, åtgärdslistan kommer inte att förverkligas. Men besparingar behövs: kommunen gör betydande förluster nästa år" skriver Vestman (ÖN:s översättning).

Hur den listan än ser ut, så är det så här hösten kommer att se ut.

Röman är inne på en liknande linje och skriver i en lång kommentar att listan (se faktaruta) är felaktig och att bildningsdirektören bett om ursäkt för den.

"Hur den listan än ser ut, så är det så här hösten kommer att se ut. På sätt eller annat, vi är tvungna att inte bara dra åt svångremmen, vi är tvungna att spara och skära och ta bort" skriver Röman.

Tjänsteinnehavarnas uppgift

Varifrån kommer då den felaktiga listan och utreds det trots allt möjligheterna att stänga skolor? Kommunstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist (SFP) säger att listan har sitt ursprung i fullmäktiges beslut från december 2019 om att utarbeta ett ekonomiskt anpassningsprogram. Enligt programmet ska skillnaderna mellan kommunens utgifter och inkomster förbättras med minst fem miljoner euro under perioden 2020–2022.

För att utarbeta programmet tillsattes en grupp med kommunens ledande tjänstemän för att ta fram förslag till sparåtgärder för de olika sektorerna. Meningen är att den sammanlagda summan för de föreslagna besparingarna klart ska överstiga det uppsatta sparmålet. Därefter kan en politisk styrgrupp bestående av fullmäktigegruppernas ordförande samt fullmäktiges och kommunstyrelsens ordförande ta ställning till de olika alternativen.

I det här skedet skedde ett misstag för bildningssektorns del: sparlistan på utbildningssektionernas föredragningslista var tjänsteinnehavarnas ursprungliga förslag som styrgruppen redan till stora delar gett tumme ner.

Så jag vill lugna dem som är oroliga: inga skolstängningar planeras.

– Styrgruppen har gått igenom förslagen och största delen av dem har inte godkänts i den politiska beredningen. Så jag vill lugna dem som är oroliga: inga skolstängningar planeras och enligt politikerna är det inte heller motiverat att avstå från Lukkarin koulus fastighet. Beslutsförslaget inför bildningssektionernas möte ska också ändras så att sektionerna bara diskuterar sparåtgärderna.

Att den ursprungliga listan över huvud taget gjorts ser han som en naturlig del av budgetarbetet.

– Det hör till tjänstemannaberedningen att utreda alternativen och att presentera olika möjligheter till åtgärder och vilka inbesparingar de kan medföra. Men besluten ska föregås av en politisk diskussion och här skedde ett fel i informationsgången.

Hur framtiden för till exempel Salpar skola ser ut på lång sikt beror enligt Lindqvist på elevunderlaget.

– Situationen är den att vi för tillfället har mer skolutrymmen än vad vi behöver även om vi vet att både Nickby och Söderkulla växer kraftigt. Till exempel nästa höst ger tillbygget i Nickby hjärta plats för 350 elever och på sikt behövs också en ny skola i Söderkulla. Då vi kommit så långt måste vi utreda om det finns elevunderlag för Salpar skola. Det är elevunderlaget som avgör.

16.9, klockan 10.05: Uppdaterad med innehållet i den ursprungliga sparlistan på svenska utbildningssektionens föredragningslista. Enligt den uppdaterade föredragningslistan ska sektionen diskutera de föreslagna ekonomiskaanpassningsåtgärderna och framföra till bildningsutskottet sina synpunkter om deras inverkan på tjänsteproduktionen.

Undervisningsgrupperna förstoras och undervisningsmängden minskas (-150 h/år).

Sibbotimmarna slopas, undervisningsmängden minskas.

Gymnasiernas förvaltning sammanslås.

Blåa Hallen används inte längre av gymnasierna. I stället används Sibbo instituts funktioner.

Gumbostrands skola läggs ner.

Salpar skola läggs ner.

Förskoleundervisningen vid Gumbostrands skola, Boxby skola och Salpar skola dras in.

Skolgångshandledarresursen minskas (-7,5 årsverken)

Man avstår från Lukkarin koulus fastighet.

Eftermiddagsverksamheten dras in.

Undervisningen i A2-språket upphör.

Mer läsning