Sjukhustomten planeras om

PLANERAS OM. Bolaget Kuusikkoaho har nu planer för den tidigare Lundagatans hälsovårdsstation. Bild: Kristoffer Åberg

Tomten i ändan av Lundagatan i Borgå kan bli centrum för äldreboende och service. NTM-centralen vill granska den nya detaljplanen redan i utkastskedet.

Kuusikkoaho Oy har nu lagt fram två alternativa planer för tilläggsbyggande på den tidigare hälsovårdscentralens tomt på Lundagatan. I planerna har man bevarat två träbyggnader i ändan av Lundagatan, det gamla sjukhusets byggnader, som senare användes som kontor.

De andra byggnaderna på tomten är i förhållandevis dåligt skick och borde rivas, enligtplanerna. Sjukhusbyggnaden i funkisstil, av sten och från 1940 som planerats av Uno Ullberg kan enligt utredningarna inte byggas om till bostäder.

Kuusikkoaho-bolaget har redan i flera år förlängt planeringsreserveringen av tomten, men nu finns det alltså utkast till framtida användning av tomten enligt konceptet Virkkula, där man samlar byggnader för seniorboende av flera olika slag till en enhet.

I Kuusikkoahos planer föreslår man relativt mycket nytt byggande på tomten, sammanlagt mellan 7 120 och 7 810 nya våningskvadratmeter. I byggnaderna som ska bevaras placeras bostäder och gemensamma utrymmen och servicelokaler. Bilplatserna har placerats under ett gårdsdäck.

Säljs eller arrenderas

Stadsutvecklingsnämnden får ta ställning i frågan på tisdag.

Förslaget till nämnden är att staden förlänger planeringsreserveringen tills man får ett planförslag för området, som längst till och med 31.12.2019.

Efter det beslutar staden om ett föravtal till fastighetsköp och tomten överlåts eller arrenderas då ändringen av detaljplanen har vunnit laga kraft.

Priset på tomten fastställs utifrån en värdering av en utomstående expert.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har meddelat att man måste ordna ett separat myndighetssamråd om detaljplaneändringen redan i utkastskedet. ÖN