Sibboföräldrar får diskutera… skolnätet

TACKLA TILLVÄXTEN. Sibbo måste utveckla en hållbar plan för hur man ska klara av den starka tillväxten i Nickby och Söderkulla. Det är den största orsaken till att skolnätet sätts under lupp. Bild: Kristoffer Åberg

Under våren ska föräldrar i Sibbo ges möjligheten att påverka det framtida skolnätet genom att delta i workshoppar.

Kommunstyrelsen i Sibbo återremitterade servicenätsplanen för åren 2015-2025 på tisdagens möte. Rapporten innehåller en översikt över hur skolnätet och barnomsorgen i kommunen kunde utformas.

– Det är dags att föra en invånardiskussion innan de politiska besluten fattas, anser kommundirektör Mikael Grannas, som är nöjd över att styrelsen beslöt återremittera ärendet.

Grannas poängterar att servicenätsplanen uttryckligen gäller tillväxtområdena i kommunen.

– Det handlar om att hitta hållbara lösningar i Söderkulla och Nickby. Det är inte nu en fråga om byskolornas framtid, fastän det är där det uppstår rädslor och känslor. Vår utmaning just nu är att klara av tillväxten. Utmaningarna är stora i både Nickby och Söderkulla under de kommande åren och vi måste se till att utvecklingen går i önskad riktning.

Därför är Grannas inte helt nöjd med hur rapporten har utformats. I den utgår man från tre möjliga alternativ; en stark koncentration av skolor och daghem, en viss koncentration eller att fortsätta erbjuda service i alla delar av kommunen enligt nuvarande koncept.

Vi ska inte ha hundra knattar på samma gård. Det ska vara tryggt, inte gigantiskt.

Skolorna ska granskas

Om kommunen skulle gå in för en stark koncentration av skolorna, skulle det betyda slutet för flera byskolor.

– Men det här är inte en byskolediskussion, utan en fråga om de områden där det finns en massa barn och hur man där finner goda lösningar som invånare och politiker är bekväma med.

Också dagvårdsfrågan är central. Man planerar daghem med omkring åtta grupper i samband med skolorna i Nickby, Söderkulla och Tallmo.

– Ett stort centrum för dagvård är inte detsamma somt ett stort skolcentrum. Vi ska inte ha hundra knattar på samma gård. Det ska vara tryggt, inte gigantiskt. Det här är komplicerade frågor som måste öppnas.

Dessutom, tillägger Grannas, innebär servicesedeln som tas i användning inom dagvården, ett stort urval av dagvårdstjänster för familjerna att välja mellan.

De här frågorna ska öppnas och frågor besvaras under en rad workshoppar som ska ordnas under vårens lopp. På det sättet får även invånarna en chans att komma med sina synpunkter.

Under året ska alla skolfastigheter granskas med tanke på skick, inomhusluft och förväntad livslängd. Talman koulu har synats och nu står Söderkulla skola i tur.