Sibbo tillfrågas om Lindafinansiering

En allaktivitetshall för äldre är under planering i servicehuset Linda. Servicehusstiftelsen kontaktar möjliga medfinansiärer och nu är frågan om Sibbo kommun kan och vill gå med.

Under sommaren har sockeln på servicehuset Linda i Söderkulla reparerats och 20 ton betong har avlägsnats.

– Vi är tacksamma för den varma och torra sommaren, annars hade torkningen aldrig lyckats, säger verksamhetsledare Veronica Fellman vid servicehusstiftelsen.

Lindahuset ligger i en sluttning och vatten som strömmar ner för berget vid häftiga regn och vid snösmältningen har tärt på sockeln.

– Först trodde vi att vi kunde klara av saneringen genom att bara lappa vissa delar av sockeln, säger Fellman. Det visade sig ändå att både sockeln och väggen måste få tilläggsisolering.

– Trots att det på ritningen för huset finns inritat ett lager med bitumenfilt på sockeln så har sockeln bara målats.

Linda byggdes 1994. I sommar har sockeln försetts med flera olika lager av isolering mot fukten.

– Det visade sig också att dräneringsrören låg alldeles för högt, de har också förnyats, säger Fellman.

Kostnaderna för reparationerna blev mycket högre än man från början hade räknat med.

– Nu får vi gå med hatten i hand, säger Fellman.

SERVICEHUSET LINDA. Bild: Kristoffer Åberg

Simulatorträning

Planerna för det som tidigare var servicehusets bassängavdelning är i full gång. På samma plats ska en allaktivitetslokal växa fram.

Här planeras bland annat konditionsapparater, en minigolfbana, möjlighet att spela boccia och andra spel.

– Dessutom kan en del av aktiviteterna ske i simulatorer, säger Fellman. Man ska kunna träna balansen genom att till exempel simulera att man stiger upp i en buss och träna och mäta handens gripstyrka genom att öppna en imaginär burk.

Lokalen är inte tänkt bara för de inneboendes behov utan ska också hyras ut till intresserade grupper.

– Vi har också tänkt förse lokalen med dator och pekplatta, så att man kan öva på att använda dem.

Enligt Fellman är det här slaget av aktivitetssal för äldre en unik företeelse. Den kan ändå inte förverkligas utan finansieringsstöd av utomstående.

Viktig serviceproducent

Fellman har kontaktat social- och hälsovårdsministeriet och ARA och dessutom kommer en ansökan till Sibbo kommun att behandlas av social- och hälsovårdsutskottet på onsdag.

Lindahemmet har i dag 82 platser och en överväldigande majoritet av klienterna är Sibbobor.

– Vi ansöker om ett bidrag på mellan 150 000 till 200 000 euro från kommunen, för 2019, säger Fellman. Mycket beror ju på vad vi kan få av övriga finansiärer.

Sibbos social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko konstaterar att kommunen ju är en av tretton delägare i servicehusstiftelsen.

– Stiftelsen är en viktig serviceproducent, vi köper effektiverat serviceboende både i Linda och i Elsie.

– En allaktivitetslokal är mycket välkommen och kan hjälpa alla äldre i kommunen att upprätthålla sin kondition och aktivitetsnivå.

Garanti behövs

Det stora frågetecknet när det gäller Sibbos deltagande i Lindafinansieringen uppstår när man tittar litet längre fram i tiden, till en vårdreform som eventuellt blir verklighet.

– För att kunna satsa på Linda borde kommunen få en garanti för att vår satsning kan användas av kommunens äldre också efter en vårdreform, säger Kokko.

– Om en privat aktör går in och vill köpa Linda, som de så ofta gör i dessa dagar, så kan de ha helt egna funderingar om vad de vill använda lokalerna till.

En annan fråga som måste utredas är om ett bidrag till servicehusstiftelsen kan tolkas som att Sibbo kommun favoriserar stiftelsen framför andra serviceproducenter.

– Det är viktigt att ärendet diskuteras igenom ordentligt på utskottets möte, säger Kokko. Därför har vi också bett Veronica Fellman att komma med på mötet och berätta om stiftelsens planer och för att svara på utskottsmedlemmarnas frågor.

Servicehuset Linda

52 hyreslägenheter

8 bostäder för stödboende, med kommunal hemvård

22 resurserade gruppbostäder

Huset bjuder på många andra verksamheter: fysioterapeuter, tandtekniker, frisör, kosmetolog, restaurang, fotvård, HNS:s psykolog.