Sibbo på väg mot underskott – men 2023 ska det ljusna igen

Sibbos kraftiga tillväxt fortsätter sannolikt under de närmaste åren. Bild: Arkiv/Max Nyberg

Också i Sibbo är kommundirektörens budgetförslag klart. Där verkar 2021 och 2022 landa på minus, varefter läget förbättras.

Kommundirektörens förslag till Sibbos budget år 2021 har färdigställts, uppger kommunen i ett pressmeddelande. Budgetförslaget antyder att resultatet för åren 2021 och 2022 bli negativt, men år 2023 torde resultatet igen bli positivt. Det föreslås ingen höjning av inkomstskattesatsen nästa år.

Kommunstyrelsen behandlar budgeten 2021 och ekonomiplanen 2021–2023 den 19 oktober. Fullmäktige inleder budgetbehandlingen den 16 november.

Kommundirektör Mikael Grannas uppger att det ekonomiska läget i Sibbo var problematiskt redan innan coronakrisen bröt ut. Inkomsterna har minskat och utgifterna ökat till följd av pandemin.

– År 2021 visar budgeten ett underskott år 2021 på grund av coronakrisen, och den innehåller stora osäkerhetsfaktorer i synnerhet vad gäller uppskattningen av kommunens inkomster, säger Grannas.

Resultatet för år 2021 blir cirka 4,2 miljoner euro på minussidan, och efter avskrivningsdifferensen uppvisas ett underskott på 3,2 miljoner euro. Den ekonomiska osäkerheten fortsätter under 2022 och 2023, men enligt prognoserna börjar ekonomin långsamt återhämta sig. År 2023 är det sannolikt att kommunen igen lyckas uppnå ett positivt resultat. Året kan ändå påverakas av vårdreformen.

Förslaget är att kommunalskattesatsen i Sibbo stannar på 19,25 procent år 2021, medan fastighetsskattesatsen stannar på 1,00 procent. År 2021 väntas skatteintäkterna inbringa kommunen 109,5 miljoner euro och statsandelarna beräknas uppgå till 18,3 miljoner euro.

I budgetförslaget är Sibbos externa kostnader per invånare 6 519 euro och kommunens lånebelopp per invånare 6 116 euro. Lånebeloppet per invånare kommer att öka med cirka 760 euro jämfört med årets budget, men enligt förslaget minskar kommunens nettolåneupptagning under åren 2022 och 2023.

Försöker spara

Fullmäktige i Sibbo beslutade redan innan coronapandemin bröt ut att ett anpassningsprogram ska utarbetas för kommunens ekonomi. Målet är att minska kostnaderna och öka inkomsterna så man når ett nollresultat utan markförsäljnings- och arrendeintäkterna senast år 2023.

Anpassningsprogrammet och åtgärdsförslagen behandlas i samband med behandlingen av budgetförslaget för år 2021. Av de föreslagna åtgärderna skulle 2,5 miljoner euro genomföras år 2021, 2,8 miljoner euro år 2022 och 2,5 miljoner euro år 2023.

Bland de konkreta förslagen finns bland annat en distansmottagning inom social- och hälsovårdstjänsterna, att minska omfattningen på den öppna småbarnspedagogiken och att integrera SibboInfo i bibliotekstjänsterna. Bland förslagen finns också effektiverad hemrehabilitering av äldre och att satsa på förebyggande tjänster för unga och på detta sätt minska behovet av dyrare tjänster i fortsättningen.

Dessutom föreslås till exempel att kostnaderna för gatuunderhållet minskas, den så kallade. Sibbotimmen slopas i timfördelningen av undervisningen samt att gamla Sockengården, Aravahuset och kommunens depå töms och inte sköts om.

Å andra sidan beslutade den politiska styrgruppen för anpassningsprogrammet redan tidigare att inga skolor dras in och att verksamheten vid Lukkarin koulu inte flyttar till Nickby Hjärta. Man beslutade också tidigare att undervisningens timresurs inte skärs ned, och dessa åtgärder som diskuterades tidigare finns inte längre med i förslaget.

Omplanerade investeringar

Skuldsättningen till följd av investeringar har redan minskats genom en omorganisering. Den minskar avsevärt under åren 2021–2023 jämfört med tidigare år, och i stället för att investera i byggnader investerar man nu i att bygga infrastruktur. Affärsverket Sibbo Vatten genomför dock ett relativt stort antal investeringar åren 2021–2023 och därför kommer det totala investeringsbeloppet att överskrida 30 miljoner euro år 2021.

– Jag tror att Sibbos kraftiga tillväxt fortsätter även under de närmaste åren. Under coronakrisen har människorna lärt sig att uppskatta rymlighet, och det är också sannolikt att distansarbetet kommer att öka permanent. Dessa båda faktorer gynnar Sibbo och de ska beaktas i synnerhet i kommunens planläggning. Men i och med att befolkningen åldras måste Sibbo i fortsättningen noggrant bedöma serviceinvesteringarnas behov och tidtabell. Som det nu ser ut behöver Sibbo kanske inte göra några stora investeringar i servicenätet under det pågående decenniet, säger Grannas.

I budgetförslaget uppgår kommunens bruttoinvesteringar till 30,6 miljoner euro år 2021. De viktigaste infrastrukturprojekten är planeringen och/eller byggandet av infrastrukturen på planområdena Norrängen, Tasträsk, Massby Danielsbacka samt detaljplaneändringen för Sibbovikens strand.

De viktigaste enskilda saneringsobjekten är Jokipuiston koulu som färdigställs år 2022 och fas 2 av Cook and Chill-köken som färdigställs år 2021. Den viktigaste återinvesteringen är gymnastiksalen i Nickby Hjärta, som blir färdig nästa år.

Mer läsning