Sibbo övergick till el från förnybara energikällor

Sibbo kommun har skrivit under ett elavtal med företaget Loiste Sähkömyynti. I avtal ingår att elektriciteten som levereras till kommunen kommer från förnybara energikällor.

Det hållbara elvalet gäller hela kommunens elförbrukning. Till exempel den el som används för belysningen i skolorna och daghemmen kommer nu från förnybara energikällor. Det nya elavtalet trädde i kraft i början av 2018.

Vid konkurrensutsättningen av upphandlingen av elenergi jämfördes kostnaderna för elenergi producerad från förnybara energikällor och elenergi producerad på valfritt sätt innan upphandlingsbeslutet fattades. Det var ingen stor skillnad mellan priserna under avtalsperioden.

Det nya avtalet gäller till utgången av 2020, och inbegriper även kommunens dotterbolag.

Med elenergi från förnybara energikällor menas i huvudsak el producerad med vattenkraft, vindkraft eller bioenergi.