Sibbo kommun behöver skolpsykolog

Bildningsutskottet vill inrätta ny psykologtjänst med ansvar för elever från förskolan till andra stadiet.

Sibbo kommun behöver en skolpsykolog med ansvar för den lagstadgade elevvården i alla stadier. Bildningsutskottet fattade beslut om att inrätta tjänsten vid sitt möte den 19 maj. Ärendet går till kommunstyrelsen för slutgiltigt beslut. Tanken är att tjänsten inrättas från och med den första augusti i år.

Tjänsteinnehavaren ska bland annat sköta de psykologiska undersökningarna och utvärderingarna och rekommendera stödåtgärder och vidareutredningar ifall sådana behövs. Tjänsten är också viktig med tanke på krisarbete och psykosocialt stöd. Psykologen bistår också de anställda med konsultation i deras arbete.

Kostnaderna för tjänsten beräknas till 50 000 euro per år.

Mer läsning