Sibbo brandstation får första hjälpen

SLITET. Arbetarskyddet fann fuktskador på flera ställen i brandstationen. Bild: Amanda Bieber

Regionförvaltningsverkets arbetarskyddsenhet granskade förhållandena i Sibbo brandstation i början av april. Östra Nylands räddningsverk har bett Sibbo berätta vilka åtgärder som vidtas.

Arbetarskyddet fäste sig vid flera olägenheter i stationen som fuktskador i väggar, tak och golv. De som arbetar på stationen har själva fört bok över var fuktskador påträffats. Dessutom fungerar ventilationen dåligt. Avgaslukten hänger kvar i garaget länge efter det att ett fordon startats eller kört tillbaka in. Temperaturen i brandmännens lokaler är för låg, detsamma gäller akutvårdarnas lokaler.

De som arbetar i brandstationen är anställda av räddningsverket, medan byggnaden ägs av kommunen.

Kommunen svarar räddningsverket att värmen ska justeras och värmeelementens ventiler kontrolleras före hösten. Före det, inom juni, ska ventilationen ses över.

En riskkartläggning, utifrån vilken en noggrannare undersökning av konstruktionen kan göras, ska konkurrensutsättas inom september. Konditionsgranskningen väntas bli klar i år och efter det vidtas nödvändiga åtgärder. Kommunen räknar med att reparationerna är utförda inom 2017.

Mer läsning