SFP kräver åtgärder för att stöda barn och unga

Barn och unga har under pandemin stött på stora utmaningar. Många barn och unga har gått miste om möjligheten att delta i utvecklande och stödjande hobbyverksamhet.

Framför allt unga som studerar i gymnasier och inom yrkesutbildningen har under långa perioder av distansundervisning gått miste om många viktiga sociala nätverk och kamratstöd.

Det är krävande att på distans lära ut praktiska färdigheter eller svåra teoretiska helheter. Det är också svårt att uppfatta hur inlärningen sker och därför kan nödvändigt stöd utebli. För många unga är det också viktigt att få tillgång till stöd av hälsovårdare, kuratorer och psykologer. På distans fungerar den här typen av stöd sämre och de som är i behov av stöd, handledning och hjälp kan inte alla gånger nås.

Eftersom behoven av stödinsatser varierar är det viktigt att göra en kartläggning av behoven och på basen av konstaterade behov snabbt göra ett åtgärdsprogram som innefattar mångsidigt stöd för barn och unga. Tillgång till mångsidigt psykosocialt stöd, till fritidsaktiviteter och stöd- och repetitionsundervisning på hela andra stadiet är exempel på åtgärder som nu krävs.

Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp föreslår i sin fullmäktigemotion att Borgå stad på basen av insamlad information utarbetar ett mångsidigt åtgärdsprogram för att stöda barn och unga. SFP föreslår att resurser för åtgärdsprogrammet ges under budgetåret 2021 och förde fram behovet av resurser då stadsstyrelsen behandlade bokslutet för 2020. Stadsstyrelsen fattade beslut om att utreda behoven och att tilldela resurser under 2021 och 2022. Stadsstyrelsen och fullmäktige kommer att behandla åtgärderna och resurserna i juni. Åtgärdsprogrammet kan verkställas i olika skeden genast då pandemiläget och restriktionerna tillåter detta.

Pehr Sveholm ordförande, Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp, Borgå