Service för äldre måste vara lätt att nå

Familje- och grundtrygghetsminister Annika Saarikko ställde många frågor vid sitt besök i Borgå i Äppelbackens servicecentrum.

KAAPO-modellen granskades noggrant när minister Annika Saarikko, Cent, på måndagsförmiddagen gjorde ett nedslag i Borgå för att bekanta sig med förberedelserna inför vårdreformen och landskapsreformen med tonvikt på de äldsta i samhället.

KAAPO öppnar sig inte omedelbart för den oinvigde, men det handlar om hur både de äldre själva och deras anhöriga lätt ska hitta information om den service som finns och hur klienterna ska dirigeras till rätt instans. Den som behöver ledd motionsgymnastik, den som behöver hemvård och den som behöver sjukhusvård ska alla ledas rätt utan onödig fördröjning.

I Borgå har man byggt upp servicen för de äldre i Rodret. Rodret finns i Äppelbackens servicecentrum som en konkret plats öppen mellan klockan 9 och 15 varje vardag, men man kan också ringa till Rodret eller ta kontakt elektroniskt.

Rehabiliteringspiloter

Rådgivning och service till de äldre invånare som bor hemma är ett av regeringens spetsprojekt och på plats i Äppelbacken fanns Soili Partanen som nu fungerar som förändringsagent vid Social- och hälsovårdsministeriet just med tanke på hemvården av äldre och på närståendevården, inför reformerna. Partanen är ordinarie äldre- och handikappvårdschef i Borgå.

Arbetet med att förbereda de nyländska kommunerna på reformerna går framåt, konstaterade Partanen.

– De östnyländska kommunerna ska vara piloter när vi satsar på hemmarehabilitering av äldre, till exempel av äldre som skickas hem efter att ha vårdats vid sjukhus.

Ministern är intresserad av bland annat familjevård av äldre, något som ännu trampar helt i barnskorna i Nyland.

– Finns det några konkreta planer på hur man ska få människor intresserade av att ställa upp och vårda äldre i sina egna hem, undrade Saarikko.

Partanen svarade att man just nu håller på att göra upp verksamhetsdirektiv för familjevården i Nyland.

– I Södra Savolax har man kommit långt och där har man gjort upp en fin handbok om familjevård. Det är bra om man kan använda sig också av andras goda erfarenheter, påpekade Saarikko.

Alla måste hittas

Annika Saarikko drog också en lans för det nya begreppet "uppsökande äldrevård".

– Det finns alltid äldre som faller mellan olika stolar, vilkas behov kommunerna kanske inte känner till. Hur ska man hitta dem, undrade ministern.

Servicechef Leila Eklöv påpekade att det i Borgå finns en väl fungerande uppföljning av anmälningar som görs av grannar och andra invånare som noterar när en åldring i grannskapet behöver hjälp.

– Litet i stil med barnskyddsanmälningar.

Saarikko betonade också att det är viktigt att sköta marknadsföring och information om till exempel Rodrets existens.

– Det räcker inte att tjänstemännen känner till att Rodret finns.

– Den som själv bor på annan ort men som har en äldre anhörig i Borgå måste också få information.

Mer pengar till friskare befolkning

Gränsen mellan det som också i framtiden ska skötas av kommunen och det som de nya landskapen kommer att ansvara för är inte knivskarp och informationen om var gränsen går måste vara lättillgänglig i framtiden.

– Skillnader blir det också när det gäller de statliga ersättningarna, konstaterade Saarikko. När kommunerna tidigare fått statspengar enligt hur sjuka invånarna är, får man i framtiden bidrag enligt hur väl man håller invånarna friska.

Saarikko rekommenderar också att man bland annat i Borgå satsar mer på servicesedlar inom hemvården. Användningen av servicesedlar för hemvård är just nu marginell.

– Den andelen borde absolut öka inför reformen. Målet är fifty-fifty privat och kommunal hemvård.

Transport till centrum

De äldres andel av befolkningen ökar stadigt i Finland, samtidigt som nativiteten bara minskar.

Trots alla rapporter om hur äldrevården inte hinner med alla som har ett vårdbehov vill Annika Saarikko inte gå med på att det behövs fler vårdplatser.

– Vi måste sköta äldrevården på nya sätt. Vi borde satsa på bostäder där man kan bo både när man ännu själv klarar av alla vardagens sysslor men också när man har ett stort vårdbehov, till exempel av vård dygnet runt.

– Jag tror också på att teknologin och digitaliseringen ska spara tid för vårdpersonalen som i stället kan koncentrera sig på de viktigaste bitarna av vården.

I stället för att alltid transportera ut servicen till hemmen tror Saarikko på den motsatta modellen.

– Vi behöver mer transporter åt andra hållet, så att de som känner sig ensamma i sina hem regelbundet får besöka till exempel ett servicecentrum som Äppelbacken.

– Några ensamma dagar i veckan blir mycket lättare att uthärda om man vet att man varje onsdag får skjuts till en plats där man har någon aktivitet, får äta lunch och får träffa och diskutera med bekanta.

– Vi har satsat alltför mycket på att transportera ut tjänster till hemmen. Vi borde oftare göra tvärtom.

FAKTA

Rådgivning och service för äldre Borgåbor

Borgå har 50 200 invånare.

20 procent av invånarna är över 65 år gamla.

30 procent har svenska som modersmål.

Rodret har 7 anställda.

Under 2017 kontaktades Rodret nästan 4 000 gånger.