Seniorer kräver gratis lokaler – de äldres välmående handlar om mer än sjukvård

VIKTIG VERKSAMHET. I många kommuner hör tjänsterna till de äldre invånarna till social- och hälsovården. Men pensionärsföreningarna betonar att man bör ha ett vidare perspektiv då man tar hand om pensionärernas välmående. Bild: Kristoffer Åberg

Det verksamhetsstöd som Borgå stad betalar till pensionärsföreningarna har sjunkit den senaste tiden och uppgår i år till ungefär två euro per medlem. Sju pensionärsföreningar anser i ett initiativ att staden, som en slags kompensation, borde erbjuda gratis lokaler för föreningarnas verksamhet.

I initiativet skriver föreningarna att det finns ungefär 12 000 invånare i pensionsåldern i Borgå och att nittio procent av dem inte har behov av de tjänster inom äldrevården som hör till social- och sjukvården. Men i äldreomsorgslagen, som trädde i kraft år 2013, betonas betydelsen av förebyggande verksamhet då det gäller att främja den äldre befolkningens allmänna välmående. De sju pensionärsföreningarna anser att Borgå stad inte lever upp till det här. I stället är det pensionärsföreningarna som på frivillig basis ordnar aktiviteter som stärker de äldres fysiska och mentala hälsa samt motarbetar ensamhet.

Hur kommunerna stöder de äldre invånarnas välmående och pensionärsföreningarnas verksamhet varierar stort. Förutom direkta verksamhetsstöd erbjuder flera kommuner pensionärsföreningarna gratis tillgång till lokaler för deras verksamhet och främjar seniorernas möjligheter till motion.

Lokaler i skolor

Marja Nurme, ordförande för Pensionärsförbundets Borgåavdelning, säger att stadens verksamhetsstöd till pensionärsföreningarna minskat kontinuerligt.

– Man motiverar det minskande stödet med brist på pengar. Det här går ändå emot den allmänna trenden där man ställer allt större förhoppningar till tredje sektorn när det bland annat gäller att stödja de äldre invånarnas välmående. Så vi anser att det skulle vara en slags handräkning om staden i stället erbjöd lokaler kostnadsfritt till pensionärsföreningarna.

Nurme beskriver Esbo som ett praktexempel, i staden får alla pensionärsföreningar fri tillgång till lokaler. Hon hoppas att även Borgå går in för ett liknande system. I initiativet skriver föreningarna att staden förutom lokalerna i Äppelbackens servicehem omedelbart borde erbjuda även andra lokaler kostnadsfritt för föreningarna under eftermiddagar.

– Vi kan ju inte bestämma exakt vilka lokaler det kunde handla om men vi önskar att staden skulle gå igenom vilka lokaler som finns till exempel i skolorna. Det kan handla om allt från klassrum och matsalar till gymnastiksalar.

Föreningarna önskar också att den gamla sjukhusfastigheten i ändan av Lundagatan på längre sikt kan byggas om till ett klubbhus för seniorer.

Initiativet överräcks till stadsstyrelsens presidium på måndagseftermiddagen. Föreningarna som undertecknat initiativet är Borgå svenska pensionärsförening, Borgånejdens svenska pensionärsförening, Eläkeliiton Porvoon seudun yhdistys, Porvoon Eläkeläiset, Porvoon Eläkkeensaajat, Porvoon kansalliset seniorit och Porvoonseudun Eläkkeensaajat.

Mer läsning