Sannäs skola utvecklar pedagogiken

Det pedagogiska utvecklingsarbetet i Sannäs skola har väckt stort intresse. Skolan inleder nu forskningssamarbete kring denna process.

I Sannäs skola inledde man läsåret 2017-2018 med att bygga upp skolvardagen på nytt. För att motivera eleverna, skapa arbetsglädje samt förbättra inlärningsresultaten arbetar man nu med ämnesövergripande helhetsundervisning. Detta innebär att ämnesinnehållet från flera läroämnen byggs upp till större helheter så att eleven under teman på 4-6 veckor bekantar sig med fenomen från flera olika synvinklar.

Detta arbetssätt bygger helt på de centrala tankarna och ämnesinnehållet i läroplanen. I detta arbete blir inlärningsmetoderna mer mångsidiga, eleven är aktiv och medveten om mål och förväntningar. Hen får lära sig att ta ett större ansvar för sin egen inlärningsprocess.

Tack vare de mångsidiga arbetsmetoderna hittar eleven sina styrkor och sitt sätt att lära sig. I valet av arbetsmetoder är även de mångsidiga kompetenserna, det vill säga färdigheterna eleverna skall få lära sig, inbakade. Barnen lär sig att se på saker och ting ur flera synvinklar, de lär sig av varandra och märker att alla har olika styrkor som de kan dra nytta av i arbetet. De lär sig med varandra och av varandra.

Vi föräldrar har fått ta del av de nya pedagogiska metoderna under föräldrakvällar under både våren och hösten. Skolans föräldraförening har även ordnat en kväll kring pedagogiken.

Ett tema innehåller läs- och skrivuppgifter och praktiska sådana kombinerade från flera olika skolämnen. Vi tänker att inget enskilt läroämne behöver kännas svårt, tråkigt eller onödigt för eleverna då det ingår i en helhet. Via de mångsidiga uppgifterna, en del obligatoriska andra frivilliga, kan eleven skapa en egen lärprocess som bygger på hens styrkor. Valmöjligheterna sporrar och motiverar eleverna.

Eleverna arbetar emellanåt självständigt, emellanåt i smågrupper. De jobbar gärna med sina uppgifter och upplever att de nu förstår hur saker fungerar på riktigt. Barnen upplever att de har bättre arbetsro när de arbetar enligt det nya arbetssättet. Vi föräldrarna har märkt att antalet läxor har minskat och oroat oss lite över det, men nu när eleverna arbetar med flera läroämnen i samma temahelhet behöver läraren inte ge så mycket hemläxor som tidigare.

Vi föräldrar uppskattar även det att man i Sannäs skola har lagt mer fokus på hur man bemöter varandra lärare-elev och elev-elev.

Bedömningen av skolarbetet skall vara mångsidig och sporrande. För detta har man i Sannäs skola utvecklat ett eget bedömningsverktyg, både elever och vårdnadshavare får information om hur arbetet fortlöper.

Det pedagogiska utvecklingsarbetet i Sannäs skola har väckt stort intresse. Skolan inleder nu forskningssamarbete kring denna process. Resultatet av forskningen kommer att ha både nationell och internationell spridning.

Vi föräldrar vill lyfta fram denna enormt fina utveckling av pedagogiken i Sannäs skola. Vi vill tacka hela skolans personal för det fina arbete de gör för våra barns inlärning och för en trygg skolvardag!

Sara Tallsten Susann Träskelin Maria Björkell Tove Munkberg Lotta Wegelius Terese Liitiäinen Charlotta Monto styrelsen, Hem och skola i Sannäs rf