Sannäs är den hållbara placeringen för ett bildningscenter

Landsbygden kring Sannäs är levande och livskraftig. Ett tydligt tecken på detta är att det föds många barn här.

Vi understöder Mikael Hiltunens insändare (ÖN 18.6). Vi föräldrar här på Borgås östra sida är oroliga över den utdragna beslutsprocessen kring det nya bildningscentret. En utdragen process är inte önskvärd då det leder till att föräldrar, barn och lärare känner oro och osäkerhet inför framtiden. Vår önskan är att det i framtiden finns en skola i östra Borgå. Vi anser att den mest logiska och hållbara placeringen för bildningscentret är i Sannäs. Landsbygden kring Sannäs är levande och livskraftig. Ett tydligt tecken på detta är att det föds många barn här. Många av den yngre generationen har valt att flytta tillbaka till sina hembyar för att bygga hus eller renovera barndomshemmet. Här finns även inflyttare som inte har någon anknytning till våra byar från tidigare.

Ett annat argument som starkt talar för Sannäs som placering för bildningscentret är, att klart flera nybyggare väljer att bosätta sig i Sannäs-området jämfört med Illby. Under åren 2013−2018 har det enligt Lantmäteriverkets statistik sålts sammanlagt 217 tomter på Sannäs skolas upptagningsområde, vilket är cirka tre gånger mer än på Ilolan koulus område. Antalet beviljade byggnadslov stöder den här statistiken. Enligt uppgifter från byggnadstillsynen, har det under de senaste tio åren på Sannäs elevupptagningsområde beviljats cirka tre gånger fler byggnadslov för nya bostadshus jämfört med motsvarande område i Illby. Även elevprognoserna talar sitt tydliga språk. Stadens elevprognos visar att Sannäs elevantal är stabilt under kommande år, medan elevantalet i Ilolan koulu sjunker med till och med 25 procent. Det anser vi att är ett klart bevis på livskraften i Sannäs-området, då man oftare väljer att flytta hit även om området inte är politiskt utvald med status som utvecklingsby.

Frågan om byastrukturen är förstås en helt annan diskussion men vi hoppas på att staden inom en rimlig framtid skulle se över sitt program för utvecklingsbyar. Nu några år efter att programmet om byastrukturen skapats kan det finnas behov för en uppdatering. Att utveckla också den östra kustremsan borde inte vara särskilt problematiskt eller kostsamt för staden, då den befintliga kommunaltekniken här (Bosgård-Sannäs-Renum-Jackarby) är utvecklad och kan utvecklas vidare med rätt små åtgärder. Framtiden är svår att spå, men om politiska beslut fattas med stöd av naturliga trender borde det mer sannolikt leda till ett önskat resultat.

Därtill vill vi lyfta fram den goda stämningen i Sannäs skola samt det fina samarbetet mellan skolan och föräldrar. I skolan tillämpas framtidens pedagogik och det är något unikt som rektor och lärare har arbetat fram de senaste åren, bryter man denna goda spiral så går många års arbete förlorat. Skolan samarbetar med flera universitet runt omkring i Finland och det här är något som Borgå kan vara mycket stolt över.

Vi vill jobba för en levande landsbygd och finns här en skola, så kommer det även i fortsättningen att finnas intresse för nybyggare att etablera sig här längs med Borgås östra kustremsa.

Martine Hannus, Maria Björkell, Emil Johansson, Anna Johansson, Mikko Väisänen

Mer läsning