Samtyckeslag är inte tillräckligt

Sex ska vara frivilligt. Det verkar självklart, men är det tyvärr inte. Men är sex utan samtycke våldtäkt?

Ja, det anser riksdagens kvinnonätverk som i början av veckan lämnade in ett förslag till samtyckeslag.

Kvinnonätverket menar att samtycke ska vara ett centralt kriterium när domstolen fattar beslut i våldtäktsfall.

Det ska inte längre krävas att gärningsmannen har använt sig av våld eller hot, eller att hen har utnyttjat offrets särskilt utsatta situation, för att kunna dömas.

I Sverige finns ett förslag om att en samtyckeslag föreslås träda i kraft i sommar. Då blir det förbjudet att ha sex med en person som inte uttryckligen sagt ja eller aktivt visar att den deltar frivilligt.

På en del andra håll i världen har man redan infört någon form av samtyckesparagraf. I Kanada infördes en samtyckesreform redan för 35 år sedan, i England för 15 år sedan. Idén om samtycke för sex har alltså funnits med länge, medan man i Sverige och Finland har fokuserat på våld och hot för att någon ska kunna dömas för sexualbrott.

Sexuella övergrepp upplevs fortfarande som starkt stigmatiserande. Bevisbördan ligger ofta på offret, och det förekommer ännu i dag att offret skuldbeläggs med beskyllningar att hen själv på något sätt har orsakat våldtäkten, till exempel på grund av klädsel eller beteende. Många offer vågar inte över huvud taget anmäla våldtäkten, inte sällan på grund av rädsla för själva rättsprocessen.

Inom straffrätt brukar man utgå från att en person är oskyldig tills hen är dömd. Idén med en samtyckesparagraf är att man flyttar bevisbördan från offret till gärningspersonen. Förändringen skulle innebära att den åtalade måste bevisa att hen är oskyldig.

Sex utan samtycke är ett brott redan nu. Om en person tvingas till samlag med våld eller hot om våld, eller om det sker för att offret inte kan försvara sig eller förmår att uttrycka sin vilja, är det våldtäkt.

Kommer lagändringen leda till fler fällande domar, och att fler brottsoffer får upprättelse? Inte nödvändigtvis. En samtyckeslag kan bli en besvikelse om man tror att den automatiskt kommer att innebära fler fällande domar.

Svårigheterna att utreda övergrepp blir inte mindre för att en samtyckeslag införs. Ofta saknas vittnen till övergreppet. Det är inte alltid som det finns yttre tecken på våld.

I slutändan står ord står mot ord.

Det har lyfts fram att den goda effekten av en samtyckeslag främst ligger i att normer och värderingar förändras, att en tydlig lagskrivning om att sex förutsätter ett tydligt ja leder till en annan syn på våldtäkter.

Långt ifrån alla våldtäkter klaras upp, och skillnaderna kan vara ganska stora mellan landets olika polisinrättningar. För offret innebär det ytterligare en traumatisk upplevelse om våldtäkten in klaras upp på rättslig väg.

I en granskning som Yles undersökande program MOT gjorde för ett par år sedan framkom det att de utdömda straffen för våldtäktsbrott varierar mellan landets tingsrätter.

I granskningen kom det fram att allt fler våldtäktsdomar överklagas i hovrätten, men trots en skärpt sexualbrottslagstiftning har det inte märkts i andelen strängare straff. En dryg tredjedel kom undan i hovrätten med villkorligt straff, i praktiken släpps man på fri fot, visade MOT-programmets granskning.

Det är tveksamt om kvinnonätverkets initiativ leder till att Finland får en samtyckeslag. Oavsett hur initiativet går vidare måste diskussionen kring våldtäkt och sexuella övergrepp föras. En stark signal om att samhället skyddar offren skulle vara att fler brott utreds, att utredningarna leder till åtal och att domstolarna tolkar straffskalan rättvist.

Helén Kurri Nyhetschef och chefredaktör för Östnyland