Samhället behöver fungerande infrastrukturtjänster

Borgå svenska socialdemokrater är oroliga för vad en för snäv koncentrering på ekonomisk lönsamhet kan ha för konsekvenser för samhällets viktiga infrastrukturtjänster. Det tidigare vägverket som numera heter Destia och såldes av staten till Ahlströn Capital 2014 ska nu säljas till det multinationella franska företaget Colas. Försäljningen väntar på konkurrensmyndigheternas godkännande och är planerat att träda i kraft före årsskiftet. Destia är den största aktören i Finland inom byggandet och upprätthållandet av infrastrur, allt från gång- och cykelväger till energinät. Försäljningen får inte leda till en försämring av arbetsvillkoren för de anställda. Tjänsternas kvalitet måste hållas hög och inom rimliga kostnader för skattebetalarna.

Inom stadsägda Posti Oyj har försämringen av tjänsternas kvalitet gått hand i hand med en försämring av arbetsvillkoren. Användandet av hyrd arbetskraft med sämre kollektivavtal, omfattande överföringar av personal till deltidsarbete och en allmän försämring av välbefinnandet på arbetet är problem som facket och postanställda har upprepade gånger lyft fram. Postens tjänster behövs av många sårbara grupper i samhället som får lida av minskade utdelningsdagar och misstag som sker när personalen är överarbetad eller oerfaren. Postutdelningen bör basera sig på heltidsarbete som i ett låglöneyrke är nödvändigt för att erbjuda tillräcklig utkomst och möjliggöra att branschen hålls lockande för kompetent och motiverad personal. Den planerade ändringen av postlagen skall inte få medföra försämringar i vare sig tjänstekvaliteten eller arbetsförhållanden. Ett av staten ägt bolag bör som arbetsgivare vara exemplariskt och hantera omställningsbehov på ett inte bara ekonomiskt utan även socialt ansvarsfullt sätt.

Jan Nyström ordförande, Borgå socialdemokrater