Riktlinjerna klara för servicenätet i Sibbo

SKOLOR BEHÖVS. När Sibbo växer och kapaciteten i Sipoonlahden koulu tar slut behövs ett nytt bildningscentrum i Söderkulla i framtiden. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Servicenätplanen, där man bland annat tar ställning till var skolor och daghem ska placeras i Sibbo i framtiden, godkändes av fullmäktige.

Kommuninvånarna har haft en möjlighet att kommentera den preliminära servicenätplanen bland annat via en enkät som genomfördes i början av maj. Det lämnades in 100 svar på enkäten. Den slutlige servicenätplanen, som fullmäktige godkände vid sitt möte på måndagen, uppdaterades utifrån enkätresultaten.

Servicenätplanen ger bland annat riktlinjer för hur nya lokaler ska byggas och planeras. Nya lokaler ska planeras och byggas så att de kan användas för olika ändamål och byggas ut stegvis enligt behov då kommunen växer.

Daghem med högst 8 grupper

Småbarnspedagogik ordnas såväl i kommunens egen regi som med hjälp av servicesedlar och privat stöd. Högst 30 procent av småbarnspedagogiken produceras med servicesedlar. Daghemmens ​storlek bestäms enligt invånartätheten och daghemmen har högst åtta grupper. Förskoleundervisningen ordnas i regel i anslutning till skolorna.

Riktlinjerna för skolväsendet är bland annat att finsk- och svenskspråkiga elever kan placeras i samma bildningscentrum. Inom det finskspråkiga skolväsendet är målet att bygga enhetsskolor som omfattar förskolan och årskurserna 1–6. Inom det svenskspråkiga skolväsendet används byskolor och en gemensam skola för årskurserna 7–9.

– Utgångspunkten i servicenätplanen är att byskolorna bevaras, saneras och byggs ut vid behov, säger bildningsdirektör Kurt Torsell i ett pressmeddelande.

I servicenätplanen beskrivs även riktlinjerna för lokalerna som används av kulturtjänster, idrottstjänster, biblioteket, Sibboinstitutet och ungdomsväsendet. Det föreslås bland annat att lederna för gång- och cykeltrafik samt friluftslederna planeras så att de sammanbinder centren och bildningscentren med naturen. En utredning om vattenmotion färdigställs år 2018. I anknytning till det framtida bildningscentret i Tallmo planeras också ett verksamhetsställe för biblioteket.

Placeringen av bildningscenter utreds

I Söderkulla utreds bland annat inrättandet av språkbadsundervisning i södra Sibbo samt Söderkulla skolas nya lokaler. I Söderkulla utreds också byggandet av ett nytt bildningscentrum som kommer att behövas när kapaciteten i Sipoonlahden koulu, som just nu byggs ut, tar slut.

Även i Nickby undersöks möjligheterna att bygga ett nytt bildningscentrum med tanke på befolkningstillväxten. Enligt servicenätplanen ska beslut om eventuella tilläggslokaler för Kyrkoby skola och Jokipuiston koulu fattas nästa år.

Under det första skedet av byggandet av bildningscentret i Tallmo planeras lokaler för förskolan och årskurserna 1–6. Under det andra skedet är målet att utvidga skolan till en enhetsskola.

Utgångspunkten i servicenätplanen är att byskolorna bevaras, saneras och byggs ut vid behov.

Mer läsning