Radikalt nytänk om byggande i Sibbo

EFTERLÄNGTAD FÖRÄNDRING. Många var intresserade av de nya tankarna om byggande i Sibbo. Trycket på förändringar är stort. Bild: Birgitta Ehrstén

Nu ska det bli ändring i de mycket strikta regler som gäller byggandet i Sibbo. Förändringen svarar på invånarnas kritik mot kommunens strikta byggförordningar.

Kritiken mot de strikta byggförordningarna i Sibbo har varit hård. Byar har tömts på folk då byggstopp råder och ilskan har tärt på förtroendet till beslutsfattarna.

Beslutsfattarna har därför tagit i saken och utarbetat ett förslag till ny byggförordning. I torsdags ordnade kommunen ett invånarmöte där förslaget till ny byggförordning presenterades.

Och mycket ska ändra i Sibbo vad gäller byggande utanför planområden. I till exempel skärgården där generalplanen 2025 i princip förhindrar allt byggande, ska man i framtiden i högre utsträckning kunna bygga närmare stranden, få tillstånd för båtskjul och sidobyggnader.

Övervakande myndighet på tvären?

Förändringarna förutsätter att Närings-, trafik- och miljöcentralen godkänner byggförordningsförslaget som Sibbo fullmäktige ska godkänna i januari nästa år.

– Vi räknar med att besvär eventuellt kommer från vissa tjänstemän på NTM-centralen säger styrelseordförande Kaj Lindqvist (SFP) och fullmäktigeordförande Heikki Vestman (SAML) håller med. Vestman har suttit ordförande i den arbetsgrupp som jobbat med en ny byggnadsförordning och gruppen har gjort ett gediget jobb. Bland annat har man checkat förslagets juridiska hållbarhet så långt som möjligt.

– Våra målsättningar är att göra det lättare att få bygga, att utgå från att möjliggöra i stället för att hindra, att ha tydliga bestämmelser som åtminstone inte är striktare än i de övriga nyländska kranskommunerna, säger Vestman.

Radikala förändringar

Sibbo ska få en liberal och möjliggörande förordning, men ska förstås hålla sig till lagar och förordningar. Dessutom gäller generalplanen från 2008, och där finns många hinder inskrivna. Planen har fått hård kritik bland annat för att den i stort sett satte stopp för allt byggande i skärgården och vid kusten. En kritik har varit att invånarna därmed behandlas olika beroende på var de bor. Därför har beslutsfattarna bestämt sig för att granska generalplanen på nytt och att bland annat häva byggförbud på områden som står i väntan på planering.

Förändringar för skärgården

Lovarkitekt Tove Hagman är insatt i bland annat problemen med byggstopp i Gumbostrand och andra strandområden. Hon intygar att den nya byggordningen kommer att lätta på byggtrycket i södra Sibbo. Hemligheten ligger i de befintliga planerna och hänvisningar till den kommunala byggordningen.

– Om en sådan hänvisning finns, så innebär det att man i framtiden kommer att kunna se på behov av byggtillstånd med nya ögon. Det kan alltså ge möjlighet till sidobostäder, båtskjul och byggande närmare stranden.

Ny modell behövs

Sibbo prövar på allvar gränserna för byggandet i glesbygden i Norra Paipis. Går planerna där igenom utan att någon överklagar, så har kommunen en fungerande modell för hur man kan kringgå den omtvistade principen om byggtillstånd för stomlägenheter. Kommunens beslutsfattare anser att de principerna gjort det omöjligt att planera byarna vettigt.

Förslaget till ny byggnadsförordning hittar du [leadinseparator].

Det nya tänket går ut på att man ska bygga tätare byacentrum som glesnar mot utkanterna. Det går inte om man följer stomlägenhetsprincipen, för då sprids byggandet utan hänsyn till bland annat miljöaspekter, vatten- och avloppsnät och sociala aspekter.

Målet för planeringen i Norra Paipis har varit att hitta en modell där markägarna kan behandlas så rättvist som möjligt, men där man ändå kan skapa en fungerande by. Den modellen kunde sedan anpassas vid byggandet i byar i glesbygden där kommunens mål är att ha 4 000 nya invånare år 2025.

Invånarna har tid fram till den 6 november att komma med kommentarer till förslaget.