Provokativt ställa utvecklingen av olika skolor mot varandra

Bild: Erika Lindström

En fortsatt behandling måste utmynna i nya alternativ.

De slutledningar som baserar sig på "Utredningen av bildningsnätet år 2026" behöver kompletteras och omvärderas. Utredningen saknar anknytning till det arbete som görs inom andra av stadens sektorer och ger inte en tillräcklig bild av på vilket sätt bildningsnätet kopplar till utvecklingsbehoven i staden som helhet. I de förslag till lösningar utredningen för fram har beredningen på ett direkt provokativt sätt ställt utvecklingen av geografiskt olika skolor mot varandra. Som om de vore ihopkopplade sinsemellan på något sätt.

Som en utgångspunkt för utredningen ingår kravet på att skolnätet i framtiden ska vara så kostnadseffektivt som möjligt, att graden av hur skolutrymmena används kan höjas. Därmed kan också de årliga driftsutgifterna minska. Å andra sidan har vi också att se till att verksamhetsutrymmena är friska, alltså att inomhusluften är fri från mögel och andra skadliga mikrober. Dessutom ska skolorna ligga på ett vettigt avstånd från hemmet, med andra ord att transporten till och från skolan inte är oskäligt lång.

Hem och skola-föreningarna med flera sammanslutningar har på ett föredömligt aktivt sätt fört fram sina bekymmer och dubier gällande de indragningshotade skolornas framtid. Vi värdesätter den omsorg om barnen och byarnas fortsatta existens de lyfter fram. Det är inte bara vårt ansvar utan också i stadens intresse att garantera våra barn och unga en bra utbildning och god start i livet. Genom att erbjuda service också utanför stadens centrum ökar vi stadens attraktivitet såväl för nuvarande invånare som för potentiella inflyttare.

Då vi ska fatta beslut om det kommande skolnätet, med fokus på 2026, vill SFP:s stadsfullmäktigegrupp klart framföra att de alternativ A och B som presenteras i utredningen inte som sådana kan accepteras. En fortsatt behandling måste utmynna i nya alternativ.

Gruppen är ändå redan nu övertygad om att utbildningen för skoleleverna i de östra delarna av Borgå på bästa sätt tryggas genom att staden bygger ett nytt tvåspråkigt bildningscentrum i Sannäs för eleverna inom upptagningsområdet.

I fråga om projekt som redan är under planering förutsätter gruppen att utrymmena för Tolkis skola färdigställs inom samma tidtabell som den finska skolans nybygge, det vill säga att de svenska eleverna kan flytta in i nya friska utrymmen hösten 2018. Om så inte sker har de elever som inledde sin skolgång 2013 gått hela lågstadiet i baracker, det vill säga tillfälliga lokaler. Så får det inte ske!

Beredningens förslag till en indragning av bildningscentret i Kullo är ogenomtänkt. Staden har investerat stort i lokalerna och det vore oekonomiskt att inte använda dem som planerat. Vi anser att den frågan ännu bör utredas noggrannare och att centrets framtid kan tryggas genom att elevupptagningsområdet granskas så att antalet elever i skolorna jämnas ut.

Pehr Sveholm SFP-fullmäktigegruppens ordförande, Borgå

Mer läsning