Privata äganderätten måste respekteras

Kommunens förköpsrätt ska alltid användas av kommunen med största försiktighet. Tvångsinlösning ska alltid vara den absolut sista lösningen som tillgrips för markförvärv.

För tillfället pågår arbetet med förnyandet av flera lagar som berör markägarnas situation. Tre aktuella lagpaket där även egendomsskyddet ingår är markanvändnings- och bygglagen, naturvårdslagen och inlösningslagen.

Nylands svenska producentförbund (SLC Nyland) framhåller att den privata äganderätten utgör en grundbult i vårt samhälle och måste respekteras även när det gäller markanvändning. Enlig skrivningen i grundlagen om egendomsskydd är vars och ens egendom tryggad. Grundlagen förutsätter med andra ord att egendom, förutom på frivillig väg, endast kan tas till gemensam användning genom lag och mot full ersättning.

Kommunens förköpsrätt ska alltid användas av kommunen med största försiktighet. Tvångsinlösning ska alltid vara den absolut sista lösningen som tillgrips för markförvärv. Och då bör markägaren ersättas fullt ut. Enligt regeringsprogrammet förbinder man sig under regeringsperioden att förbättra markägarnas egendomsskydd.

Förbundet betonar att miljöskydd alltid ska bygga på lagstiftning eller frivilligt skydd. Även i regeringsprogrammet poängteras frivilligt skydd enligt Metso-programmet och Miljöministeriet har nu därtill startat Helmi-livsmiljöprogrammet. Varken landskaps-, general-, eller detaljplaner är redskap för att skapa nya skyddsområden.

SLC Nyland påminner om skogens roll för Finlands ekonomi och som kolsänka. Skogen är Finlands gröna guld. En aktiv skötsel av våra ekonomiskogar är avgörande för såväl virkesproduktionen som för att öka kolbindningen genom tillväxt i skogen.

I enlighet med regeringsprogrammet bör det nu satsas mer på att öka byggande i inhemskt trä, såväl då det gäller offentliga byggnader som även för bostäder och övriga byggnader. Träbyggande har positiv regionalekonomisk verkan. Det är dessutom innovativt, hållbart och förnybart, samt har positiva effekter för klimatet och även för byggnadernas användare.

SLC Nyland påpekar att en del av återhämtningsmedlen och klimatsatsningarna dessutom behöver styras till lokalt producerad förnybar energi. Storskalig import av flis och energived gynnar inte den finländska och lokala ekonomin.

Thomas Antas, ordförande, Bjarne Westerlund, verksamhetsledare, Nylands svenska producentförbund NSP rf