Politiker vill slopa avgift för närståendevårdarnas lediga dagar

SKA INTE KOSTA. Borgå ska inte ta betalt för att närståendevårdarna ska kunna ha lagstadgad ledighet. Det anser 48 fullmäktigeledamöter. Bild: Kristoffer Åberg

Totalt 48 fullmäktigeledamöter med Anette Karlsson (SDP) i spetsen vill att Borgå i fortsättningen inte uppbär någon avgift för tjänster under närståendevårdarnas ledighet.

I en fullmäktigemotion konstateras det att närståendevårdarna gör ett mycket värdefullt arbete. De hjälper och stöder sina närmaste i vardagen dygnet runt, varje dag i veckan. Utan deras insats skulle kostnaderna årligen vara närmare tre miljarder euro högre än i dagsläge. Närståendevårdarna tänker knappast på att de sparar samhället pengar då de tar hand om sina närmaste. Beslutsfattarna borde ändå inse hur stor betydelse arbetet har.

Enligt lagen om stöd för närståendevård har en närståendevårdare rätt till minst två dygns ledighet per kalendermånad. En närståendevårdare har rätt till minst tre dygn ledig tid per kalendermånad, om hen oavbrutet eller med få avbrott varit bunden vid vården dygnet runt eller fortgående varje dag. Vårdaren anses vara bunden vid vården dygnet runt oberoende av om den vårdbehövande regelbundet en liten del av dygnet anlitar social- och hälsovårdstjänster som ordnas utanför hemmet eller får rehabilitering eller undervisning.

Enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården kan kommunen uppbära en avgift för tjänster under närståendevårdares ledighet. I Borgå är avgiften 11,40 euro för närståendevårdarens lediga dygn, högre än så får den inte vara enligt lag. Kostnaden för dagverksamhet under närståendevårdarens ledighet är 3,80 euro och för närståendevårdarens ledighet i hemmet 3,80 euro.

Fullmäktigeledamöterna anser det vara fel att vårdbehövande blir tvungna att betala för att närståendevårdarna, som gör ett värdefullt arbete för ett mycket litet pris för kommunen, ska kunna ta de lediga dagar som de har rätt till. ÖN.

Mer läsning