Politiker mötte sjukhusledning som tror på närsjukhuset

NYA SPECIALITETER. Leena Koponen berättar för Mikaela Nylander och Anna-Maja Henriksson att Borgå sjukhus ögonenhet har kapacitet för 2 000 starroperationer per år. Bild: Maj-Louise Wilkman

Det korta avståndet mellan Helsingfors och Borgå kan ha missgynnat Borgå sjukhus när BB lades ner. Men närheten till Hucs har också fördelar.

Anna-Maja Henriksson, ordförande för SFP, och riksdagsledamot Mikaela Nylander fick lugnande besked under besöket på Borgå sjukhus i onsdags.

– Vi är ett konkurrenskraftigt och mångsidigt sjukhus. Vi har bland annat samjour dygnet runt, allmänläkare, kirurgi, psykiatri, anestesi, polikliniker och vi kan också säkerställa att våra patienter får använda sitt modersmål i vården, säger Leena Koponen, direktör för Borgå sjukvårdsområde.

Sjukhuset har mist flera funktioner som BB, gynekologiska operationer och dygnetruntvård av barn. Mikaela Nylander undrade om nedskärningarna betyder att Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS har tänkt sig att målgruppen för Borgå sjukhus verksamhet ska bli den äldre delen av befolkningen i östra Nyland. Det trodde Leena Koponen inte, hon ser det i stället som en arbetsfördelning mellan sjukhusen inom HUS.

– Vi har i stället fått flera ortopeder och resurser för operation av konstgjorda leder och rygg, dagskirurgin har utökats. Till nyheterna hör en regional enhet för strokepatienter och dessutom öron-, näs- och halskirurgi och ögonkirurgi. Vi räknar med att utföra 2 000 starroperationer i enheten här.

Tanken är att sjukhusets specialiteter, utöver det egna områdets invånare, också ska betjäna områden som östra Helsingfors, Vanda och Kervo.

Utvecklingsarbete

En del av den verksamhet som administrativt hörde till Borgå sjukhus tidigare har överförts på Hucs. Kimmo Halonen, chefläkare på Borgå sjukhus, säger att det finns en naturlig orsak till det. Det går inte att bygga ut Hucs i Mejlans ytterligare. Det administrativa ansvaret för att producera tjänster för barn redan har tagits över av Hucs. Näst i tur står psykiatrin som så småningom ska få en nyrenoverad avdelning i sjukhuset 2019.

Pehr Sveholm, sjukhusets tidigare förvaltningsdirektör, säger att det goda med förändringen är att verksamheten fortsätter på Borgå sjukhus, men så att Hucs står för resurserna.

– Det som oroar mig är att koordineringen mellan Hucs och Borgå sjukhus övriga avdelningar kan bli lidande.

Vårdreformen står och stampar, men det betyder inte att regionerna sitter och väntar.

– Vi har inlett ett projekt för att utveckla arbetet mellan primärvården, kommunerna och också den privata sektorn. Det var faktiskt primärvården som tog initiativet till utvecklingsarbetet, säger utvecklingschef Maarit Bergman.

Det gäller till exempel att skapa ett informationsflöde som löper obehindrat mellan olika vårdenheter.

– Vi vill föra samman all den information som de professionella har om patienten. Exempelvis ser ambulanspersonalen annat än vi. Kunde patienten ha större nytta av hemvård eller hemsjukhus än att tas in på Borgå sjukhus?

– Det är detta vårdreformen borde koncentrera sig på, att få alla aktörer att verka tillsammans för patienten, att hitta den rätta vägen för patienten, sade Anna-Maja Henriksson.

Jourhjälpen

En av de tjänster som tagits fram av Borgå sjukhus är jourhjälpen 116 117. Den har i allra högsta grad avlastat jouren.

– Erfarenheterna visar att 30 procent av dem som ringer numret inte behöver komma till jouren över huvud taget, säger Kimmo Halonen.

Ledande överskötaren Tuulia Koponen påpekar att de som ringer till 116 117 får betjäning på svenska. Ungefär 70 procent av Borgå sjukhus personal får ett lönepåslag för sina språkkunskaper. Till Borgå sjukhus leds till exempel också svenskspråkiga samtal från Hyvinge sjukhus.

Leena Koponen påminner om att grundstenen för Borgå sjukhus är att vårda patienterna på båda modersmålen.

– Ni ger en bild av ett mångsidigt sjukhus. Det att ni är en del av HUS och Hucs är er lycka. Det är mycket sämre ställt på annat håll. Kopplingen till universitetssjukhuset är mycket viktig. Ett närsjukhus har stor betydelse för trygghetskänslan i regionen. Invånarna vet att det finns hjälp att få dygnet runt, säger Anna-Maja Henriksson.

Värderingar

Anna-Maja Henriksson och Mikaela Nylander avrundade kvällen med en debatt på Grand. Henriksson är svenska riksdagsgruppens representant i grundlagsutskottet.

– Utskottet tog i somras upp 22 punkter som bör korrigeras i vårdreformsförslaget. Vi får se hur det har lyckats, men så mycket vet vi redan nu att grundlagsutskottet inte hinner få sin genomgång klar före jul.

Hon anser att den nordiska rösten måste höras kraftigare i EU, som en motvikt till alla de röster som talar för nationalism och isolation.

– Jag tror också att riksdagsvalet i april i hög grad kommer att handla om värderingar. Vi måste kunna hantera det missnöje som ger upphov till populism. Vi ska inte ge de populistiska krafterna utrymme. Jag upplever till exempel Jussi Halla-aho som en mycket känslokall person. Han bryr sig inte om dem som drunknar i Medelhavet. Han tycker inte heller att Finland behöver invandring eller flera barn för att klara sig.

– Hur ska vi då sätta gränser för populismen? undrade Bo Borgström.

Enligt Henriksson ska vi lyssna på missnöjet, argumentera och försöka skapa en dialog.

– Men förr eller senare kommer vi in på värderingar, på vår människosyn.

Ring numret 116 117 innan du kommer till jouren.

När din hälsostation är stängd kan du också fråga råd vid plötsliga hälsoproblem dygnet runt.

Tjänsten är avgiftsfri.

Utbildade sjukskötare svarar i jourtelefonen och vid behov konsulterar de läkare.

Svenskspråkig service garanteras.

Källa: Borgå sjukhus

Mer läsning