Planeringen a och o då vaccinationerna börjar

Hittills bromsas vaccinationerna i Finland av den låga tillgången på vaccin. De första vaccindoserna ska enligt planerna levereras till östra Nyland under den andra veckan i januari. Bild: Jeanette Östman/SPT

I östra Nyland får vi ännu vänta i ett par veckor på den första leveransen av Pfizers och BioNTechs coronavaccin. Men planeringen av logistik och vaccinationsordningen är redan i full gång, för då läkemedlet spätts ut så det kan injiceras talar vi om en hållbarhet på några timmar.

Intensivvårdssjukskötarna Eija Koponen och Marcus Norrgård, sjukskötaren på lungavdelningen Andrea Nummi, avdelningsläkaren på intensivavdelningen Benny Hellqvist, biträdande jouravdelningsskötaren Kirsi Mustalammi och jouröverläkaren Timo Suonsyrjä. Deras namn får kanske inte en bestående plats i historieböckerna men då de på söndagen blev de första som fick coronavaccinet i Finland sände det en viktig signal om att vi gått in i ett nytt skede i bekämpningen av coronaviruset.

Den första leveransen av Pfizers och BioNTechs coronavaccin anlände till Finland på lördagen. Den omfattade knappt tiotusen doser och distribuerades till universitetssjukhusen i Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Kuopio och Uleåborg. Eftersom det krävs två vaccinationer med ungefär tre veckors mellanrum innan vaccinet börjar fungera räcker den första leverasen alltså till knappt femtusen personer. Enligt rekommendationer från Institutet för hälsa och välfärd, THL, ska man till en början vaccinera hälsovårdspersonalen som vårdar coronapatienter eller misstänkta coronapatienter, personalen inom den brådskande vården samt de boende och personalen inom institutionsvården. Enligt THL består den här första gruppen av drygt 100 000 personer.

THL hade också till en början utsett Borgå till den ort som administrerar coronavaccinationerna i östra Nyland. Det här bland annat för att doserna som levereras till regionen åtminstone till en början är relativt få och för att man ville säkerställa att leveranserna och förvaringen av vaccinet ska fungera. Vaccinet från Pfizer och BioNTech ska nämligen förvaras djupfryst till -70 grader, i kylförvaring är hållbarheten endast fem dygn. När vaccinet spätts ut för användning måste det injiceras inom sex timmar och från myndighetshåll ville man minimera risken för att vaccindoser ska bli oanvända.

HUS-apotekets nya planer verkar göra det möjligt även för en kommun i Sibbos storlek att sköta vaccineringen.

Sibbo i egen regi

Strax före julhelgen öppnades ändå möjligheterna att vaccinera på flera orter på HUS-området och Sibbo gick in för en modell där kommunen sköter vaccinationerna i egen regi i samarbete med arbetshälsovården.

– Det finns ännu flera öppna frågor men det här verkar vara möjligt då HUS-apoteket meddelat att de kan leverera också mindre mängder vaccin till ett större antal orter. Tanken med att låta Borgå sköta hela regionen var baserad på beräkningar om transporter och mängden vaccin som skulle köras ut. Men HUS-apotekets nya planer verkar göra det möjligt även för en kommun i Sibbos storlek att sköta vaccineringen, säger Anders Mickos, chefsläkare i Sibbo.

Mickos tillägger att den nationella informationen om vaccinationsstrategin och även informationen från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt nått kommunerna bitvis vilket försvårat planeringen av vaccinationerna samt hur man informerar om dem.

– Borgå hann ju redan gå ut med att staden ansvarar också för Sibbos vaccinationer och utifrån den information som då fanns tillgänglig var det här helt riktigt. Men då det finns många frågetecken kan planerna ändras allt efter. Det kan så här i efterskott se ut som dålig koordinering mellan kommunerna men planeringen görs utifrån den information som finns tillgänglig.

Mickos räknar med att de första vaccindoserna levereras till Sibbo under den andra veckan i januari, alltså vid samma tid som de övriga kommunerna utanför huvudstadsregionen ska börja få vaccinet. Sibbo följer THL:s rekommendationer om turordningen, det vill säga att vårdpersonalen vaccineras först.

Då kommunens personal vaccinerar har vi nytta av att kunna använda våra egna patientdataprogram.

Mickos ser flera fördelar med att sköta vaccinationerna inom kommunen.

– Det innebär mindre resande då vaccinationerna kan göras på eller i närheten av arbetsplatsen. Kommunens vårdpersonal kan också vaccinera personalen från de privata vårdenheterna i Sibbo i våra egna utrymmen. Då kommunens personal vaccinerar har vi nytta av att kunna använda våra egna patientdataprogram.

Start på Näse hälsostation

I Borgå säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen att hon inte är medveten om att någon annan kommun i östra Nyland förutom Sibbo skulle planera att själva sköta coronavaccinationerna.

– Sibbo har i ett tidigt skede önskat utreda möjligheten att sköta vaccinationerna själv men så vitt jag vet är de övriga kommunerna i östra Nyland (Lovisa, Lappträsk och Askola) med på den ursprungliga planen om att Borgå fungerar som en centralort.

Vi kommer att få leveranser regelbundet men vi väntar också på att vaccin från andra tillverkare ska bli tillgängliga.

Enligt de nuvarande planerna sker de första vaccinationerna i Borgå på Näse hälsostation den 11 januari men Silvennoinen påminner om att det ännu kan ske mindre preciseringar av datumet.

– Till en början vaccineras vårdpersonalen som sköter coronasmittade eller personer som misstänks vara smittade. Sedan görs vaccinationer på servicehem och inom hemvården. Därefter står personer i olika riskgrupper i tur innan vi börjar vaccinera vanliga kommuninvånare. Vi har säkert kommit långt in på våren innan alla blivit vaccinerade.

Silvennoinen säger att tillgången på vaccinet kommer att vara en flaskhals till att börja med.

– Vi kommer att få leveranser regelbundet men vi väntar också på att vaccin från andra tillverkare ska bli tillgängliga. Det nuvarande vaccinet ställer höga krav på förvaringen men det kan hända att de andra vaccinen är lättare att handskas med. Det skulle underlätta logistiken.

Men ännu behöver vi alla orka och alla bör bära sitt ansvar när det gäller skyddsavstånd, munskydd och handhygien.

I det inledande skedet kommer personalen inom vården att kontaktas direkt av kommunerna då det är deras tur att vaccineras. Då vaccinationer blir aktuella för den stora allmänheten kommer det antagligen att ske via ett tidsbokningssystem på ett likande sätt som i samband med influensavaccinationerna.

Till en början är det staden som koordinerar alla vaccinationer tillsammans med företagshälsovården.

Silvennoinen säger att inledningen av vaccinationerna för många människor ger hopp om att vi så småningom kan lämna coronatiden med alla restriktioner bakom oss. Men ännu är det inte tid att pusta ut, till exempel under nyårsfirandet och ännu under de närmaste månaderna behövs alla försiktighetsåtgärder såsom hittills.

– Vi får ibland frågan om varför restriktionerna i Borgå är såpass hårda då coronaläget i staden varit mycket bra med tanke på omständigheterna. Men då man ser på situationen i Nyland i allmänhet behövs förebyggande åtgärder. Jag har till min glädje sett hur munskydden blivit fler i gatubilden och hur de olika enheterna inom staden hittat nya former av samarbete för att minska smittospridningen. Men ännu behöver vi alla orka och alla bör bära sitt ansvar när det gäller skyddsavstånd, munskydd och handhygien.

Mer läsning